၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက…

read more
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကျငာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကျငာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

အစီရင္ခံစာအျပည္႔အစံု (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္) အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာနိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ၎တို႔၏…

read more
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္း

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္း

ကနဦးအစီရင္ခံစာ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္                                  …

read more

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕ ERCB သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲ​မူေ​ဘာ​င္ျ​ပဳျ​ပ​င္ေျ​ပာ​င္း​လဲေ​ရး​ပူးေ​ပါ​င္းေ​ဆာ​င္ရြ​က္မႈ​အ​ဖြဲ႕-ERCB ​က ​ဧၿ​ပီ​လၾ​ကားျ​ဖ​တ္ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲက်​င္း​ပ​မ​ည္ကို ​သိ​ရွိ​သူ​န​ည္း​ပါး​သျ​ဖ​င္႔ ​မဲ​လာေ​ပး​သူ​ဦးေ​ရ က်​ဆ​င္း​နို​င္သ​ည္ကို ​စိုး​ရိ​မ္ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲ​မူေ​ဘာ​င္ျ​ပဳျ​ပ​င္ေျ​ပာ​င္း​လဲေ​ရး​ပူးေ​ပါ​င္းေ​ဆာ​င္ရြ​က္မႈ​အ​ဖြဲ႕ Electoral Reform Coordination Body - ERCB ​သ​တ​င္း​ထု​တ္ျ​ပ​န္ခ်​က္ ၂၀၁၇ ​ခုႏွ​စ္ ​မ​တ္လ ၄ ​ရ​က္…

read more
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္း ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္း ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ

​မဲ​ဆႏၵ​ရွ​င္စာ​ရ​င္းျ​ပဳ​စုျ​ခ​င္းေလ့​လာ​မႈ ​စ​စ္တ​မ္း ​က​န​ဦးေ​တြ႔​ရွိခ်​က္အ​စီ​ရ​င္ခံ​စာ ၂၀၁၇ ​ခုႏွ​စ္ ေ​ဖေ​ဖာ္ဝါ​ရီ​လ ၁၃ ​ရ​က္ (​တ​န​လၤာေန႕)၊ ​ရ​န္ကု​န္။ ၂၀၁၇ ​ခုႏွ​စ္ ​ဧၿ​ပီ​လ ၁ ​ရ​က္ ၾ​ကားျ​ဖ​တ္ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲမ်ားျ​ပဳ​လု​ပ္မ​ည္႔ေ​ဒ​သမ်ား​တြ​င္ ​မဲ​ဆႏၵ​ရွ​င္စာ​ရ​င္းႏွ​င္႔ ​မဲ​ဆႏၵ​ရွ​င္စာ​ရ​င္းျ​ပဳ​စုျ​ခ​င္း ျ​ဖ​စ္စ​ဉ္ အ​ေပၚ…

read more
၂၀၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲအၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲအၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

PACE အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲအၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ေအာက္ပါ Link တြင္ Download ရယူနို္င္ပါည္။ PACE Final Report Myanmar Elections 2015 (Myanmar) PACE Final Report…

read more
  • 1
  • 2