skip to Main Content

ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ လူထုသေဘာထားအျမင္ႏွင့္
အစိုးရအသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္(UEC)၏ စာရင္း ဇယားအရ ျပည္သူ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ၾကပါသည္။ လူေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေနရာအႏွံ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္း ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္ကာလမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားရွာေဖြသည့္ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည့္ မဲေပးမႈပညာ ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း  စိန္ေခၚမႈေပါင္းစြာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္သား အစုိးရသည္ မ်ားစြာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အကူးအေျပာင္းကို ပိုမုိအက်ိဳးျပဳေထာက္ပံ့ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ဒီမုိကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသု တမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၂၀၁၆ ေမလတြင္ PACE သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားအေပၚဗဟုသုတႏွင့္ အျမင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ထားေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားအေပၚ သိမွတ္နား လည္ထားမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာရန္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြန္ကာလ သေဘာေကာက္ယူခ်က္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို စီစဥ္လုပ္ဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Back To Top