လုပ်ငန်းစဉ်များ

PACE သည် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ပြည့်ဝစွာရရှိရေးနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ တာဝန်ခံမှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်စေရန်အတွက် အောက်ပါကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

  • နိုင်ငံသားများ၏ ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
  • နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ပညာပေးလုပ်ငန်းများ (ပြည်သူ့နီတိသင်တန်း)
  • ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မူဘောင်များ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ/လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကောင်းမွန်မှန်ကန်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

PACE၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို Department for International Development (DFID/UKaid), National Democratic Institute (NDI), National Endowment for Democracy (NED) နှင့် Norwegian People’s Aid (NPA) တို့၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဖြတ်သန်းမှုမှတ်တိုင်များ

5

နှစ်တာ ဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံ

3830

စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ

1280

စစ်တမ်းကောက်ယူသူများ

ရည်မှန်းချက်


ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့သည် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် နှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံ မှုရှိရန်အတွက် အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းလေ့လာခြင်း၊ တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များမျှဝေခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ လိုလားချက်များကို အစိုးရအုပ်ချုပ်သူများသိရှိစေရန် နိုင်ငံသားများ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှုမြှင့်တင်ရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကို နိုင်ငံသားများ ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရန်ရည်မှန်းထားပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့သည် ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်သူလူထု၏အသံကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန် နည်းစနစ်ကျနစွာဖြင့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရန်နှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲရန်အတွက် တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

 

Credibility 100%
Neutrality 100%
Independence 100%
Non-Partisan 100%

PACE အဖွဲ့သားများ

အလုပ်အကိုင်များ

သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။