မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

PACE အဖြဲ႕ ၏ တစ္နို္င္ငံလုံးဆိုရာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာအား ယေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အတြင္း နိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၀ တြင္ မဲစာရင္း ေၾကညာျပသာရာ ေနရာေပါင္း ၈၆၈ တြင္ေ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ မွေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံအား အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္တြင္ Download ရယူနို္င္ပါသည္။ PACE voterlistobservationfindings_​Burmese_Sep 30 PACE…

Read More
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကနဦးအစီရင္ခံစာ

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကနဦးအစီရင္ခံစာ

PACE  သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၁ ရက္အတြင္း တစ္နို္င္ငံလုံးဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကနဦးအစီရင္ခံစာ အား ၂၀၀၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံအား ေအာက္ပါ Link တြင္ Download လုပ္ယူနိုင္ပါသည္။ VLM_preliminary findings_final_burmese

Read More
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

PACE သည္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရက္စြဲ ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အားေအာက္ပါ link မွ download လုပ္ယူနို္င္ပါ။ Press release_VLM_Burmese final (ျမန္မာ)    

Read More
Regulations/Procedures For Election Observers (Domestic And International)

Regulations/Procedures for Election Observers (Domestic and International)

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မည့္  ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ သူမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို July 26 ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ Download လုပ္ရန္ PDF file: for domestic observer PDF file: for international observer  

Read More
Independent Declaration

Independent Declaration

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း (၁၃၀၉ ခု ျပာသိုလ္လဆုတ္ ၉ ရက္- ၁၉၄၈ ခု ဇႏၷဝါရီလ ၄ ရက္) Burma Independent Declaration (Bur & Eng)

Read More