skip to Main Content

လုပ္အားေပးေစတနာ၀န္ထမ္း မ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

PACE ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ ျပည္သူ႕နီတိဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အတြက္

လုပ္အားေပးေစတနာ၀န္ထမ္း မ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း (၁၈၀ ေယာက္)

PACE သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမလတြင္ တစ္နိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စုံပါက ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေပးပိုနိုင္ပါသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူသူအရည္အခ်င္းမ်ား။   ။

  1. နို္င္ငံေရးပါတီ၀င္မဟုတ္သူ (သို႕) နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အက်ိဳးစီပြားအလို႔ငွာ ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အား ကူညီအားေပးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မဟုတ္သူ။
  2. ျမန္မာစာ ႏွင့္ ျမန္မာစကားအား ေကာင္းမြန္စြာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္သူ။
  3. လူအမ်ားနွင့္ ယဥ္ေက်းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုနိုင္သူ။
  4. လူအမ်ားနွင့္ အေမးအေျဖ လုပ္ရာတြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္သူ။
  5. ေနရာေဒသမေရြးသြားလာနိုင္သူ။
  6. စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈမရွိ၊ တိက်စြာႏွင့္ အခ်ိန္မွန္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္သူ။
  7. PACE အဖြဲ႕မွသင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားအတြက္သင္တန္း (၂ ရက္ မွ ၃ ရက္ၾကာျမင့္နိုင္သည္၊ ဧၿပီလေနာက္ဆုံးပတ္) အား ရန္ကုန္/မႏၱေလး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တက္ေရာက္နိုင္သူ။
  8. ေမလပထမအပတ္တြင္း (၃ ရက္ (သို႔) ၆ ရက္ခန္႕ ကြင္းဆင္း၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူနိုင္သူ)။
  ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပး ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ
1 အမည္
2 နိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား အမွတ္
3 ပညာအရည္အခ်င္း
4 ဖုန္းနံပါတ္
5 ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ အျပည့္အစုံ

 

6 ေမြးဖြားသည့္ (ရက္/လ/ႏွစ္)
7 အလုပ္အကိုင္
8 က်ား/မ
9 လူမ်ိဳး
10 မိမိ ေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္
11 မိမိ ေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု
12 ေက်းရြာ (ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္)
13 ျပည္နယ္ (သို႕) တိုင္းေဒသႀကီး

 ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္လက္ခံျခင္း

PACE အဖြဲ႕သည္ ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားအား ၄င္းတို႔ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ အနိီးစပ္ဆုံး ေနရာမ်ားတြင္သာ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူရမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ ေအက္ေဖၚျပပါ ညွိႏႈိင္းကြက္ကဲေရးမႈးမ်ားထံသို႔ အထက္ပါ ေလ်ွာက္လႊာပုံစံပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား Email/message ေပးပို႕နိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား မတ္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းကြက္ကဲေရးမႈး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္ Email
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေသာမတ္ (စ္) ေဇာ္ရိန္ 09 440006662 [email protected]
ကယားျပည္နယ္ အဲလစ္ ထြန္း 09 428000754 [email protected]
ကရင္ျပည္နယ္ ေစာထက္ေ၀ယံေက်ာ္ 09 794362301 [email protected]
ခ်င္းျပည္နယ္ ကပ္လ်န္ထာန္ 09 442001303 [email protected]
မြန္ျပည္နယ္ မင္းေဌးေအာင္ 09 978061151 [email protected]
ရခို္င္ျပည္နယ္ သိန္းေမာင္ 09 263113584 [email protected]
ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕) မင္းသူ 09 25284065 [email protected]
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္) နန္းေကသြယ္ 09 43170141 [email protected]
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္) ခြန္ေဇာ္ 09 788307073 [email protected]
၁၀ ဧရာ၀တိီ ႏြယ္ဇင္ထက္ 09 32226734 [email protected]
၁၁ စစ္ကိုင္း ေဇာ္သူရိန္ထြန္း္ 09 400454523 z[email protected]
၁၂ မႏၱေလး ေက်ာ္ထြဋ္၀င္း 09 970988266 [email protected]
၁၃ မေကြး လူတင့္ 09 401661688 [email protected]
၁၄ ပဲခူး (အေရွ႕) ျမတ္ေအာင္ပိုင္ 09 252840654 [email protected]
၁၅ ပဲခူး (အေနာက္) ေအာင္ကိုကို 09 423701065 [email protected]
၁၆ တနသၤာရီ သန္း၀င္း 09 422191774 [email protected]
၁၇ ရန္ကုန္ မင္းေဇာ္ 09 253980406 [email protected]

PACE အဖြဲ႕မွ က်ဘန္းနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္အနီးဆုံးေနထိုင္သူမ်ား အား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ မ်ားအား တိက်စြာ ေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

PACE အဖြဲ႕မွ ေနထိုင္၊ သြားလာမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား အကြာအေ၀းေပၚမႈတည္၍ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

PACE ၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုသာ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top