skip to Main Content

လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

လုပ္အားေပး  ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး  ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလွဳပ္ရွားမွဳ အဖြဲ ့မွလာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အား လိုအပ္ေနပါသည္။

စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေရ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာလ
မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ၈၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ မွ ၇ ရက္
မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ၂၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္
မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ေၾကညာ ျပသျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ၂၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ မွ ၁၅ ရက္

 လုပ္အားေပးေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလိုအပ္သည္႕ အရည္အခ်င္းမ်ား။

  • နို္င္ငံေရးပါတီ၀င္မဟုတ္သူ (သို႕) နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏အက်ိဳးစီပြားအလို႔ငွာပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားကူညီအားေပးျခင္းႏွင့္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမဟုတ္သူ။
  • (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ ။
  • ျမန္မာစာႏွင့္ျမန္မာစကားအားေကာင္းမြန္စြာေရးတတ္ဖတ္တတ္သူ။
  • လူအမ်ားနွင့္ယဥ္ေက်းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုနိုင္သူ။
  • လူအမ်ားနွင့္အေမးအေျဖလုပ္ရာတြင္စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္သူ။
  • ေနရာေဒသမေရြးသြားလာနိုင္သူ။
  • စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ဘက္လိုက္မႈမရွိ၊တိက်စြာႏွင့္အခ်ိန္မွန္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္သူ။
  • မိမိ တာ၀န္က် ေနရာတြင္ ကြင္းဆင္း၍စစ္တမ္းေကာက္ယူနိုင္သူ။

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက PACE အဖြဲ႕မွသင္ၾကားပို႕ခ်မည္႕ စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္းသင္တန္း တက္ေရာက္ ခြင့္ရမည္ျဖစ္ သည္။ သင္တန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ (၂)ရက္ျဖစ္၍  ဇန္န၀ါရီလ ၊ ၂၀၁၇ လတြင္  သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ပို ့ခ် သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာလုပ္အားေပးေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္႔ကာလအတြင္း PACEအဖြဲ႕မွ ေနထိုင္၊သြားလာမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအား အကြာအေ၀း ေပၚမႈတည္၍သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

PACE အဖြဲ႕မွက်ဘန္းနည္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္အနီးဆုံးေနထိုင္သူမ်ားအား ဦးစား ေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။သို႕ျဖစ္ပါ၍မိမိတုိ႔ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ားအား ပူးတြဲပါ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္လက္ခံျခင္း။

PACE အဖြဲ႕သည္ ေစတနာ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ ဆံုးတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ား အားဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ေဝးကြာေဒသမ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလက္ခံ စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာညိွႏႈိင္းေရးမႈး (သို႕) PACE ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေလ်ွာက္လႊာ ပုံစံပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား Email/message တို႕ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။ PACE ၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ား ကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားရန္။

PACE ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္

အမွတ္ ၉၀၊ အခန္း ၇-ေအ၊ ၇လႊာ

ကန္လမ္းကြန္ဒို၊ ကန္လမ္းသြယ္

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း- ၀၁ ၅၁၂၆၄၊ ၀၉ ၂၅၃ ၃၇၉ ၄၄၂

[email protected]

 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးညိွႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား

  လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ေဒသဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးမႈး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္ အီးေမးလ္
ကယားျပည္နယ္*ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မအဲလစ္ထြန္း ၀၉ ၄၂၈ ၀၀၀ ၇၅၄ [email protected]
ခ်င္းျပည္နယ္*ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုကပ္လ်န္ထာန္ ၀၉ ၄၅၀ ၅၈၀ ၁၆၄ [email protected]
မြန္ျပည္နယ္*ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ကိုမင္းေဌးေအာင္ ၀၉ ၉၇၈ ၀၆၁ ၁၅၁ [email protected]
ရခိုင္ျပည္နယ္*အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုသိန္းေမာင္ ၀၉ ၄၂၁ ၇၅၉ ၈၃၁ [email protected]
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)

*ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊*မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္၊ *ေညာင္ေရႊ

ကိုခြန္ေဇာ္ ၀၉ ၄၂၈ ၃၄၉ ၅၀၇ [email protected]
ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)*က်ိဳင္းတံု ကိုမင္းသူရိန္ ၀၉ ၂၅၂ ၁၆၉ ၃၅၆ [email protected]
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး*မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္း ၀၉ ၄၀၀ ၄၅၄ ၅၂၃ [email protected]
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕)

*ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္

*ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္

မရိုစီ ၀၉ ၄၂၈ ၁၂၅ ၄၅၄ [email protected]
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

*ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)

*ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)

*ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္

*လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

*ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

*လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

*ၾကည္႕ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

*လသာၿမိဳ႕နယ္

*လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

*အလံုၿမိဳ႕နယ္

*ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

မစံပယ္ခိုင္  

၀၉ ၅၀၀၉၅၁၈

sanpaikhaing@gmail.com

ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕

(PACE) အေၾကာင္း

ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)သည္ အမွီအခုိ/ဘက္လိုက္မႈ ကင္းၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE) ကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး ျမွင့္တင္ေစ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီစနစ္အားေကာင္းလာေစရန္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊တာဝန္ခံမႈႏွင့္ပါဝင္မႈမ်ားတိုးျမင့္လာေစရန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးပညာေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာအသိပညာေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး မ်ားကိုအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

PDF Version to Download:

vacancy-announcement-for-volunteers

ေလွ်ာက္လႊပုံစံမ်ားအား Download လုပ္ရန္——

volunteers-application-form-pdf

volunteers-application-form-word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top