skip to Main Content
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆို င္ရာျပည္သူ႔လႈပ္ရွား မႈအဖြဲ႕ ( PACE ) ၏ လုပ္ငန္းစ ဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွ င့္မူဝါ ဒေျပာင္းလဲ မႈအတြက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လူထုသေဘာထား အျမင္စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာ ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ညႇိ ႏႈိင္းေရးမႉးေနရာ ၄ ေနရာ လစ္လပ္လ်က္ရွိ ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး မ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ရက္မွ ၃ရက္ခန႔္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ား

၁။ ခ်င္းျပည္နယ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၊ ဟားခါး၊ ခ်င္းျပည္နယ္

၂။ ကယားျပည္နယ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ကယားျပည္နယ္

၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၄။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၊ ပုသိမ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

စိတ္ပါဝင္စား သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာ [email protected] သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၂၅၃၃၇၉၄၄၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ PACE ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္၍ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈအတြက္ တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

• သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ PACE ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား တာဝန္ယူကူညီလုပ္ေဆာင္ျခင္း

• သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္အားေပးေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္း/စီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ား ကို PACE ရန္ကုန္႐ုံးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

• PACE ႏွင့္ PACE ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ျခင္း

• ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

• PACE၏ ကြန္ရက္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးထံ လစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈအစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား

• တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ (သို႔) ဒီပလိုမာ (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳလႊာတစ္ခုခု ရရွိထားရမည္

• ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္

• အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမည္

• အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိရမည္

• တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈရွိရမည္

• အလုပ္တာဝန္ကို ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ စနစ္တက်စီမံလုပ္ေဆာင္တတ္ရမည္

Download
Back To Top