skip to Main Content

Vacancy Announcement for Training Assistant

  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕နဲ့ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ သင္တန္းအကူအခ်ိန္ပိုင္းဝန္ထမ္းမ်ား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို ေဒါင္းလုပ္ခ်၍ ၾကည့္ရႈေပးပါရန္။

read more

Urgent Vacancy Announcement for Intern (Communication)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)မွ ဆက္သြယ္ေရးအလုပ္သင္တစ္ဦး ေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို ေဒါင္းလုပ္ခ်၍ ၾကည့္ရႈေပးပါရန္။

read more

အခ်က္အလက္ျဖည္႔သြင္းရန္အတြက္ လုပ္အားေပးေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေခၚယူျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ့လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ လုပ္အားေပးေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္အျပည္႔အစံုကို ေဒါင္းလုပ္ခ်၍ ၾကည္႔ရႈ့ေပးပါရန္။

read more

Vacancy Announcement for Networks Coordinator

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ့လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ ကြန္ရက္ညွိႏွိုင္းေရးမႉးရာထူးအတြက္ အတူလက္တြဲအလုပ္လုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ေလၽွာက္ထားရမဲ့ အခ်က္အလက္အျပည္႔အစံုကို ေဒါင္းလုပ္ခ်၍ ၾကည္႔ရႈေပးပါရန္။

read more

လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ့လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ ့ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လူထုသေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ေကာက္ယူမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္အားေပးေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေရ…

read more

လုပ္အားေပး ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ား ေလၽွာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ႔လွုပ္ရွားမွုအဖြဲ႕မွ၂၀၁၇ခုႏွစ္ လူထုသေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္​ေကာက္ယူ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္အားေပး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ေန ပါသည္။ လုပ္အားေပး ေစတနာ့ ေလၽွာက္ထားသူမ်ား လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား နိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္သူ(သို႔) နိုင္ငံေရးပါတီတခုခု၏ အက်ိဳးစီးပြါးအလို႔ငွာ…

read more
Back To Top