Independent Declaration

Independent Declaration

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း (၁၃၀၉ ခု ျပာသိုလ္လဆုတ္ ၉ ရက္- ၁၉၄၈ ခု ဇႏၷဝါရီလ ၄ ရက္) Burma Independent Declaration (Bur & Eng)

Read More