မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းနှင့် ပြုစုခြင်းဖြစ်စဉ် အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း

မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းနှင့် ပြုစုခြင်းဖြစ်စဉ် အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း