မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းႏွင့္ ျပဳစုျခင္းျဖစ္စဥ္ အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ျခင္း

မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းႏွင့္ ျပဳစုျခင္းျဖစ္စဥ္ အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ျခင္း