ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း