ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း နိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း နိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ခြင်း