ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း