အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း

အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း