ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားအားလံုးပါဝင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားအားလံုးပါဝင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း