ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈ

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈ