ေရြးေကာက္ပြဲဲၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဲၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းျခင္း