skip to Main Content

ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္လ့လာမႈသင္တန္း

မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔။         ။ PACE အဖြဲ႕မွ ကာတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား စတင္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသင္တန္းမ်ား ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ PACE အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အေယာက္ (၆၀၀) ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္။

 

Back To Top