ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ရက်နေ့။   ။ PACE အဖွဲ့အနေဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်ရင်းပြုစုခြင်း လေ့လာမှုစစ်တမ်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ကနဦးတွေ့ရှိချက်များကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအား တွေ့ဆုံရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့စဉ်။

Preliminary Finding of Voter Registration Survey (English)

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းလေ့လာမှုစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာရယူရန်

Preliminary Finding of Voter List Display Observation (English)

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာရယူရန်

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိမှု

မဲပေးသည့် မဲဆန္ဒရှင်ပမာဏ အနည်းအများသည် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဓိကကျသော ပူပန်စရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ဒေသများရှိ ပြည်သူများ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် သိရှိမှုကိုတိုင်းတာရန် လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  • PACE အဖွဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများက ဧပြီလတွင် ဤမြို့နယ်၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရှိတာကို သိပါသလားဟု မေးမြန်းရာ တွင် ဖြေဆိုသူများ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံနီးပါး (၆၂%) ကသိရှိပါသည်ဟုဖြေဆိုပါသည်။ ဖြေဆိုသူများထဲတွင် မြို့ပြမှ ဖြေဆိုသူများ၏ ၆၈%က ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ကိုသိရှိကြပြီး ကျေးလက်မှဖြေဆိုသူများ၏ ၅၄% ကသာ သိရှိကြပါသည်။ ဖြေဆိုသူ အမျိုးသားများ၏ ၇၀% ကကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ကိုသိရှိပြီး ဖြေဆိုသူအမျိုးသမီး များ၏ ၅၄% ကသာသိရှိကြသည်။