ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)သည္ Generation Tree အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအႀကိဳကာလလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အတြက္ နည္းပညာကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

PACE အဖြဲ႕သည္
၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူရမည့္ ႐ြာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ေပးျခင္း။

၂) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတို႔အတြက္ ေလ့လာမႈေမးခြန္းပုံစံ ျပင္ဆင္ျခင္း။

၃) ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတို႔အတြက္ သင္တန္းပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ အကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။

၄) ကြန္ပ်ဳတာစနစ္ထဲသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမွေတြ႕ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္း ေပးျခင္း။

၅) ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ၍ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္တြက္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။