လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ Parliamentary Resource Center တြင္ မတ္လ ၁၆ရက္ေန႕က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထုိေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမွ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမွ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။