ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕
Electoral Reform Coordination Body – ERCB
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္
ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္

‌ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပိုမို ျမင့္မားလာေရးအတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တိုက္တြန္း
လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၇ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုသိရွိရပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္လ်ာထားသည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိန္စာရင္းကို မသိရွိရသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပါဝင္မွုနည္းပါးနိုင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခန႔္ခြဲမွုအခက္အခဲၾကဳံနိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွု အားနည္းနိုင္ျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္လာနိုင္သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နိုင္ငံသားအားလုံးပါ ဝင္မွု၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု ႏွင့္ တာဝန္ခံမွုျမင့္မားလာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
၁။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွုျမင့္မားလာေရး အတြက္ ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိန္စာရင္း (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းမည့္ေန႔၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ေန႔၊ ႀကိဳတင္ မဲေပးရမည့္ေန႔) ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို အနည္းဆုံး ၆ လ ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးရန္။
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ မဲ႐ုံစာရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ/လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား) မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္ေပးရန္။
၃။ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္လ်ာထားသည့္ ဇြန္လကုန္မွာ မိုးရာသီကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မွုျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲၾကဳံနိုင္ေသာေၾကာင့္ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရနိုင္သည့္ ပြင့္လင္းရာသီကာလမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္က်င္းပ‌ရန္။
ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွုကို တရားဝင္ျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ နိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္မွု၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမွု ႏွင့္ တာဝန္ခံမွုတို႔ ပိုမိုျမင့္မားလာေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕ ေနာက္ခံအက်ဥ္း

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕ (ERCB) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမၽွတေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုအရွိန္ျမႇင့္အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုဖြဲ႕ထားသည့္ ယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စုစည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဖြဲ႕ပါဝင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လၽွက္ိရွသည္။

အဖြဲ႕ဝင္စာရင္း
၁။ Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL)
၂။ Rainmaker
၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းမၽွတ လူမွုအဖြဲ႕အစည္း (PJM)
၄။ ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ (COM)
၅။ ဖန္တီးအိမ္လူမွုအဖြဲ႕အစည္း (Creative Home)
၆။ ျမန္မာနိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕(MILI)
၇။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ႔လွုပ္ရွားမွုအဖြဲ႕(PACE)
၈။ ေရာင္ျခည္သစ္ (YCT)
၉။ လူထုရပိုင္ခြင့္ ညႇိႏွိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (C.A.N-Myanmar)
၁၀။ ေအာက္ခ်င္းလူမွုအဖြဲ႕အစည္း(Hornbill Organization)

 

Download PDF