ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္                                                                                                                                                                 ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္

တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလႏွင္႔အတူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးသူ ဦးေရ နည္းပါး မည္ကို PACE အဖြဲ႕က စိုးရိမ္

ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဉ္၏ အရည္ေအသြးကို စမ္းစစ္ေလ့လာနိုင္ရန္ PACE အဖြဲ႕ အေနျဖင္႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္မွစတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာက႑မ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာျပသမႈေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္းအျပင္ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္႔ တစ္အိမ္တက္ဆင္းမဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုသည္႔ လုပ္ငန္းစဉ္ႏွင္႔ မဲစာရင္းအေပၚ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ ေလ့လာ မႈစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပမည္႔ ၂၂ ၿမိဳ့နယ္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လၽွက္ရွိၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ေျမမ်ားရွိ က်ပန္းနည္းျဖင္႔ နမူနာ ေရြးနုတ္ထားေသာ ရပ္ကြက္ႏွင္႔ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္း ႀကိဳတင္ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္တေလာတြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာေနပါသည္။
PACE အဖြဲ႕ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင္႔လည္း အထက္ပါေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၏ အဓိကက်ေသာက႑မ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခြင္႔ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအရည္ေအသြးကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အဖိုးတန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အဆင္႔ဆင္႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင္႔ နိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို PACE အဖြဲ႕မွ ေက်းဇူး အထူးတင္ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလေအျခအေနသည္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဉ္ ကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည္႔ ႀကီးမားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း PACE အဖြဲ႕ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ာက အစီရင္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေစာင္႔ ၾကည္႔ေလ့လာခဲ့ေသာျဖစ္စဉ္ မ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင္႔ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကိုလည္း ေမတြ႔ခဲ့ရပါ။ မၾကာမီ က်င္းပမည္႔ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ လူထု၏ စိတ္ပါ ဝင္စားမႈႏွင္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္မ်ား နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုႁမွင္႔မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားကို လည္း PACE အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
PACE အဖြဲ႕မွ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင္႔က “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈျမင္႔မားလာေအာင္ သက္ဆိုင္သူေတြအားလံုးက ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင္႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈေတြပိုမ်ားလာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန့မွာလည္း မဲလာေပးၾကမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင္႔ပါ တယ္” ဟုဆိုပါသည္။
ဇန္နဝါရီလ တြင္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ေယဘူယ်အားျဖင္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာျပသမႈ ျဖစ္စဉ္ တို႔အေပၚ လူထုသိရွိမႈ နည္းပါးသည္၊ အထူးသျဖင္႔ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ပိုမိုနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေအထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္း ျပည္သူလူထု၏ မဲေပးလိုစိတ္ႏွင္႔ ႏွိုင္းယွဉ္ပါက မဲေပးလိုစိတ္သည္ ယခုက်င္းပမည္႔ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုမိုနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္႔ ပထမအႀကိမ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာျပသမႈတြင္ မဲဆႏၵရွင္အနည္းငယ္ကသာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႏွင္႔ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၌ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားကို လာေရာက္ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး၊ လာေရာက္ၾကည္႔ရႈသူ အနည္းအက်ဉ္းကသာ ေအျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ပံုစံမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၂၀၁၅ ေအထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔ ႏွိုင္းယွဉ္ၾကည္႔လၽွင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ပထမ ရက္သတၱပတ္ ၅ ပတ္ ကာလအတြင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပို၍ နည္းသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္ ကာလတြင္မူ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုလာပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ပါတီငယ္မ်ားႏွင္႔ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ ရသည္။ ၿခံဳငံုၾကည္႔ပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမ်ားစုသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေဝငွျခင္း၊ ပိုစတာမ်ားႏွင္႔ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလံုးနီးပါး၏ စုေဝးေဟာ ေျပာပြဲ အစီအစဉ္မ်ားကို ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင္႔ဆင္႔က အခ်ိန္ႏွင္႔ ေနရာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ခြင္႔ျပဳခဲ့ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဉ္တစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္ေစသည္႔ ႀကီးမားသည္႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေမတြ႔ခဲ့ရပါ။ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင္႔ရွိသည္႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလံုး သြားေရာက္မဲေပးၾကရန္ PACE အဖြဲ႕က တိုက္တြန္း ႏွိုးေဆာ္သည္႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေန့ျဖစ္စဉ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင္႔ တရားမၽွတေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏွိုးေဆာ္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန့တြင္ နိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က အသံုးျပဳလၽွက္ရွိေသာ “မဲရံု နမူနာေရြးနုတ္” ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာမႈနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ ကာေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၆၀၀ နီးပါးကို က်ပန္းနမူနာ ေရြးနုတ္ထားသည္႔ မဲရံုမ်ားသို႔ေစလႊတ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ျဖစ္စဉ္မ်ားျဖစ္သည္႔ မဲရံုဖြင္႔ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင္႔ မဲရံုပိတ္ျခင္း ႏွင္႔ မဲေရတြက္ျခင္းတို႔ ကို တစ္ေန့လံုး ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းစနစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ျဖစ္စဉ္၏ အရည္ေအသြးကို PACE အဖြဲ႕ အေနျဖင္႔ ဓမၼဓိဌာန္ က်က် သံုးသပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္း ကနဦး အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္နိုင္ရန္ စီစဉ္ထားပါသည္။
အဖြဲ႕ေနာက္ခံအက်ဉ္း
အဖြဲ႕အစည္းေနာက္ခံအက်ဉ္း။ ယံုၾကည္ရေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ာေပၚေပါက္ေရးျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) သည္ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းသည္႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာ သည္႔ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဉ္ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင္႔ နိုင္ငံသားမ်ား၏ပါဝင္ခြင္႔ ပိုမိုတိုးတက္ႁမွင္႔လာေစရန္ နိုင္ငံ သားအခြင္႔အေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္းႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္။
မေနျခည္။ ၀၉ ၇၉၇၉ ၆၉၆၉ ၄၊ [email protected]
၉၀၊ ရ-ေအ၊ ကန္လမ္းကြန္ဒို၊ ကန္လမ္း၊ လွိုင္ၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္

https://www.facebook.com/PACEMyanmar/