skip to Main Content

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ | ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္

PACE ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔သည္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၏ ပထမရက္သတၱပတ္ ၅ ပတ္အတြင္း ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

Back To Top