skip to Main Content

နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီမှျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းမှ လေ့လောတွေ့ရှိချက်များနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူပုံနည်းစနစ်ကို တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား ရှငး်လင်းတင်ပြခြင်း

ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ (အဂါင်္နေ့)
တောင်ကြီးစီးတီးဟိုတယ်

 

Back To Top