မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကနဦးေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ Press Release

မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကနဦးေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ Press Release

PACE မွ ၂၀၁၅ ခု စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မီဒီယာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ Press Release ကို ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ မီဒီယာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္တြင္ Download လုပ္ယူႏုိင္ပါသည္။

Campaign Press Release-Final ENG

Campaign Press Release Burmese Oct 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *