၂၀၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲအၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲအၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

PACE အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲအၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ေအာက္ပါ Link တြင္ Download ရယူနို္င္ပါည္။

PACE Final Report Myanmar Elections 2015 (Myanmar)

PACE Final Report Myanmar Elections 2015 (English)

သင္တင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေအာက္ပါ Link တြင္ Download ရယူနို္င္ပါည္။

Press Release (PACE 2015 election observation Final Report) Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *