၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ လႊတ္ေတာ္၏ ပထမသက္တမ္းအတြင္း ေအၾကာင္းၾကားပါက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္အတြင္းက်င္းပၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေႁမွာက္ၿပီးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေအၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လက္ရွိ လစ္လပ္လၽွက္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၃၁ ေနရာ အနက္ ၁၉ ေနရာအတြက္…

Read more
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကျငာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကျငာျပသမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

အစီရင္ခံစာအျပည္႔အစံု (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္) အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာျပသမႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာနိုင္ရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင္႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္ မ်ား ေအျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လံုေလာက္ျပည္႔စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္ သက္၍ မဲစာရင္းမွန္ကန္ ျပည္႔စံုေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို PACE အဖြဲ႕က အသိ အမွတ္ျပဳပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာေနသည္႔…

Read more
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္း

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာျခင္း

ကနဦးအစီရင္ခံစာ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္                                                                          …

Read more