Public Opinions on Citizen's Democratic Aspirations
နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ သဘောထားအမြင်စစ်တမ်း