skip to Main Content
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္မႈ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္မႈ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြင္း PACE သည္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မတိုင္မီ၊ ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္းႏွင့္ ရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ား ကို ေစာင့္ၾကည့္   ေလ့လာသြားရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းႏိုင္ငံသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔၌ PACE သည္ မဲရံုဖြင့္ပိတ္ျခင္းမ်ား၊ မဲေရတြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မဲရလဒ္စာရင္းပဳစုျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၂၀၉၈ ဦးကို ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မဲရံု ၉၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ မဲရလဒ္စာရင္း ျပဳစုသည့္ေနရာာ ၄၁ ခုတို႔၌ တာ၀န္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ PACE ၏ ကာလရွည္ေရြး ေကာက္ပဲြေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၂၉ ဦးတို႔သည္ ရက္ေပါင္း ၆၀ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၏က႑အခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။

အေရးပါသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ျခံဳ၍ဆိုရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္္ လြတ္ လပ္ပြင့္လင္းခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိျပည္သူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚစိတ္၀င္စားမႈသည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး၊ ေရြး ေကာက္ပဲြေန႔တြင္ ေစာစီးစြာလာေရာက္၍ စီတန္းေစာင့္ ဆုိင္းခဲ့ၾကသည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈပတ္၀န္းက်င္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွကင္းေ၀းခဲ့ၿပီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ဆႏၵမဲမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသ အမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ တြင္ မူ၀ါဒမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈအ္ခ်ဳိ ႔ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြအခ်ိန္ျပမ်ဥ္းတြင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိအေျပာင္းအလဲမ်ား လည္းရွိ ခဲ့သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားထက္ ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရခဲ့ၾကသလိုပင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တက္ၾကြစြာထိေတြ႕ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္တန္းခ်က္အခ်ိဳ ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၏ရလဒ္ကို ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္

အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ဂုဏ္သိကၡာပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လႊတ္ေတာ္သည္ …

 • ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို လူမ်ဳိး၊ဘာသာႏွင့္ က်ား-မမေရြးအကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ အစိုးရကလိုက္နာေဆာင္ ရြက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသင့္သည္။
 • ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လႊတ္ေတာ္မ်ားစတင္က်င္းပခ်ိန္မွစ၍ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးသင့္သည္။ သို႔မွသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔   ေသာ ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေရတိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို လံုေလာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 • လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမ ခံခ်က္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတို႔ကို အားေပးသင့္သည္။
 • ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္မ်ား ခန္႔အပ္မႈအတြက္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖန္တီးသင့္သည္။
 • (ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားစီစဥ္က်င္းပျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား အပါအ၀င္) ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ က်ယ္ျပန္႔လွေသာတာ၀န္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ပိုမိုတာ၀န္ယူ၍ ၾကားေနသည့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံတစ္ခုကို ဖန္တီးသင့္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္

အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူအားလံုးပါ၀င္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သည္ …

 • ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို တိက်သည့္ရက္စဲြတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစု ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊   ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတာ၀န္ရွိသူသင္တန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တိက်ေရရာ သည့္ အခ်ိန္ဇယား တစ္ခုကို ႀကိဳတင္၍ သတ္မွတ္သင့္သည္။
 • ပြင့္လင္းလင္းျမင္သာသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ား၏ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္သင့္သည္။
 • ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကိုု အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အဆင့္တိုင္း၌ရရွိေစေရး၊ လြယ္ကူစြာရရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားက အသင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ပံုစံျဖင့္ ရရွိေစေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲရုုံမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား၊ ကနဦး မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုုံးမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုုင္မီ ကာလတြင္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားကိုု ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ လည္းေကာင္း အလြယ္တကူရယူႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
 • အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပိုမိုလြယ္ကူစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ခက္ခဲေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ဖယ္ရွားရန္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။
 • မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ကိုက္ၿပီးထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
 • ေအာက္ ေျခ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မဲရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ပိုမို ထိေရာက္သည့္သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။
 • မဲရံုမ်ားအားလံုးကုိ္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလံုး အလြယ္တကူ၀င္ ထြက္သြားလာႏိုင္ေစရန္အေသအခ်ာ   ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
 • မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုအခြင့္အေရးရရွိေစေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖန္တီးရန္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ ဇယားတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ သည္။
 • လက္ရွိ ကြန္ျပဴတာစနစ္သံုး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဆက္လက္သံုးစဲြၿပီး ဗဟိုဆာဗာကို အဆင့္ျမွင့္သင့္သည္။
 • ေအာက္ ေျခအဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တိတိက်က်အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ ငွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ ေျခအဆင့္မ်ားအၾကားဆက္သြယ္ေရးသည္ အျမဲတမ္းပုံမွန္ရွိေနၿပီး၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရွင္းရွင္းလင္း လင္းရွိေစရန္ အတြက္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
 • အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား၊ အထူးသျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ားအၾကားညွိႏိႈင္း   ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္သင့္သည္။
 • ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္း၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈရွိၿပီး ျပည္သူအားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိေစရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သင့္သည္။
 • ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးအေျခစိုက္ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ျပဳစု ျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္နည္းစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။
 • မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုရွင္းလင္း၍ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖန္တီး၍ ထို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္   ေလ့လာရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္။
 • တန္းတူညီမွ်သည့္ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားရရွိေစရန္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္မႈမ်ား္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။
 • မဲရုုံအဆင့္မွ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုုလုုံးအဆင့္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ားကိုုိ တတ္ႏိုုင္တမ်ွ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထုုတ္ျပန္ေပး သင့္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ သိရိွေလ႔လာ အသုုံးျပဳႏိုုင္သည့္ ပုုံစံျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာ သင့္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္လိုုအပ္ေသာ လမ္းညြွန္ခ်က္မ်ား ကိုု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခဲြမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အသိေပးထုုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားအေနျဖင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ယုုံၾကည္မႈကိုုျမွင့္တင္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ လမ္းညြႊန္ခ်က္မ်ားကိုု အေသအခ်ာလိုုက္နာၿပီး လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကိုုလည္း ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရိွစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ျပည္သူမ်ားအားလံုးပိုမိုပါ၀င္ေရးႏွင့္ ပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို အားေပးရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ …

 • ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြကာလျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရြး ေကာက္ပဲြစက္၀န္း၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
 • မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ သိနားလည္မႈကုိအေျခခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားပိုမိုခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံသို႔ေရာက္ရွိေစိရန္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။
 • အိုင္တီနည္းပညာသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတကလ်က္ရွိကာ ယင္းကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္မ်ားအသီးသီး သို႔ ေရာက္ရွိေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အိုင္တီနည္းပညာကို အသံုးျပဳသင့္သည္။
 • မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးက်င့္၀တ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာ၊ အနာဂတ္ကာလ၌ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုထိ ေရာက္သည့္ ေကာ္မတီမ်ား         ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ဘက္မလုိက္သည့္ၾကားေနအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းသည္ …

 • ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ၾကားေနျခင္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။
 • ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ဆက္လက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္   ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုကို ဖန္တီးသင့္သည္။

မီဒီယာ

ျပည္သူလူထု၏ သိရွိႏိုးၾကားမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ပါ၀င္မႈတို႔ကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မီဒီယာသည္ …

 • ၎တို႔၏ ေရြးေကာက္ပဲြသတင္းေရးသားမႈ၌ ၾကားေနျခင္းႏွင့္ ဘက္မလိုက္ျခင္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။
 • မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စုုံစုုံသိရိွႏိုုင္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုုလုုံးႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ပါတီအသီးသီးႏွင့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုုပါ သတင္းေရးသားတင္ျပသင့္ပါသည္။
 • မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သိနားလည္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈတိုု႔ကိုု ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ဆိုုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ကိုု ေရြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ကာလအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရးသားတင္ျပသင့္ပါသည္။
 • မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကိုု ပုုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား၊ အစိုုးရေရဒီယိုုႏွင့္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားလုုိင္းမ်ားတြင္မက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွFM ေရဒီယိုုလုုိင္း မ်ားတြင္ ထုုတ္လႊင့္ေပးသင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ …

 • အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တို႔အတြက္တိက်သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကို  ေပးသင့္သည္။ သို႔မွသာ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ   ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လို အပ္သည့္အဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြး     ေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္အတူ ို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သည္ အနာဂတ္ ကာလ၌ ယင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လြတ္လပ္သည့္အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာလူ့႔အဖဲြ႕အစည္းကို ေထာက္ခံ အားေပးၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္ခင္တြင္ အျခားေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္သင့္သည္။

 

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

Back To Top