skip to Main Content
၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္တြင္ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ လက္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္အရဆိုလွ်င္ လာမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္လည္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုညီၫြတ္မႈရွိလာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္စာရင္းအပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူသိရွိ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းမႈ၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမိုတိက်စြာ အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းမႈ၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွန္ကန္တိက်မႈ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတို႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခ်ိဳးအေကြ႕ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုၾကာ အတိုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အစိုးရျဖစ္လာသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္က်င္းပရမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္လည္း ျပည္နယ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလာျခင္း၊ အျခားထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ပါတီမ်ားတည္ေထာင္လာျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အာဏာရယူရန္ အတြက္ တရားဝင္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အာာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကလည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လည္း လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ယခင္ က်င္းပခဲ့သည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂ ခုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပိုမို ျပင္းထန္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုစစ္တမ္းမွာ လာမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အမ်ားဆုံးပတ္သက္ဆက္စပ္ေနသည့္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးမည္၊ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးမည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေယဘုယ်အေျခအေန၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေပၚေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ပါတီမ်ားအေပၚသေဘာထားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးလိုစိတ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ပိုမို ဦးစားေပးေမးျမန္းထားပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) အေနျဖင့္ က်ပန္းနည္းစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ယူရမည့္ စစ္တမ္းေနရာနမူနာမ်ားကိုေ႐ြးထုတ္ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုစလုံးတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားအျမင္ကြာျခားမႈကိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအေရအတြက္ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူမႈ-စီးပြားအေျခအေနမွာ သိသိသာသာကြာျခားမႈရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို သီးျခားဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳနယ္ ၃၃ ခုတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ အေရအတြက္ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုလည္း လူဦးေရ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားမႈ၊ လူမႈ-စီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကြဲျပားမႈတို႔မွာ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ ကြာျခားမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို သီးျခားဆန္း စစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအေရအတြက္ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မိုင္းလားၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ အျခားေနရာ ၃၅ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လုံၿခဳံေရးအရ သြားေရာက္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ထိုသို႔ေသာ အားနည္းခ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေဘာထားအျမင္ဆန္းစစ္ခ်က္ကို အသုံးျပဳရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အကန႔္အသတ္မ်ားကို သတိထားရန္လိုအပ္သည္။

 

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

Back To Top