PACEမွႀကိဳဆိုပါတယ္!

People’s Alliance for Credible Election (PACE) ​သ​ည္ ​အ​စိုး​ရ​မ​ဟု​တ္ေ​သာ ​လြ​တ္လ​ပ္သ​ည္႔ျ​ပ​ည္တြ​င္း ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေလ့​လာေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရး ​အ​ရ​ပ္ဘ​က္အ​ဖြဲ႕​အ​စ​ည္း​တ​စ္ဖြဲ႕ ျ​ဖ​စ္သ​ည္။ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲျ​ဖ​စ္စ​ဉ္တြ​င္ ျ​ပ​ည္သူ ျ​ပ​ည္သားမ်ား​၏ ​အ​ခြ​င္႔​အေ​ရး​ကို ​ကာ​ကြ​ယ္ျ​ခ​င္းႏွ​င္႔ ​ကို​ယ္တို​င္ ​ပါ​ဝ​င္လႈ​ပ္ရွား​လာေ​ရး​တို႔​ကို ႁ​မွ​င္႔​တ​င္ျ​ခ​င္းျ​ဖ​င္႔ ျ​မ​န္မာ​နို​င္ငံ​တြ​င္ ​ဒီ​မို​ကေ​ရ​စီ ​အ​င္စ​တီက်ဳး​ရွ​င္းမ်ား ​ပို​မို​အားေ​ကာ​င္း​ခို​င္မာ​လာေ​ရး​ကို ​ရ​ည္မွ​န္း​ကာ ၂၀၁၃​ခုႏွ​စ္တြ​င္ ​ရ​န္ကု​န္ၿ​မိဳ့​၌ ​စ​တ​င္တ​ည္ေ​ထာ​င္ခဲ့​ပါ​သ​ည္။

ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲျ​ဖ​စ္စ​ဉ္ ​တ​စ္ခု​လံုး​ကို ​တ​စို​က္မ​တ္မ​တ္ေလ့​လာၿ​ပီး၊ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲျ​ဖ​စ္စ​ဉ္ ​ပြ​င္႔​လ​င္းျ​မ​င္သာ​မႈ၊ ​တာ​ဝ​န္ခံ​မႈႏွ​င္႔ ျ​ပ​ည္သူ ျ​ပ​ည္သား​အား​လံုး ​ပါ​ဝ​င္နို​င္မႈ​အ​တြ​က္ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲႏွ​င္႔ ျ​ပ​ည္သူ့​နီ​တိ​ဆို​င္ရာ ​အ​သိ​ပ​ညာေ​ပး​လု​ပ္င​န္းမ်ား၊ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရးႏွ​င္႔ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲ​ဆို​င္ရာ ျ​ပဳျ​ပ​င္ေျ​ပာ​င္း​လဲေ​ရး​တို႔​ကို ​အ​ဓိ​က​ထားေ​ဆာ​င္ရြ​က္ ​သြား​မ​ည္ျ​ဖ​စ္သ​ည္။ PACE ​သ​ည္လူ့​အ​ခြ​င္႔ေ​ရး​ကို ​တ​န္ဖိုး​ထားၿ​ပီး ​လု​ပ္င​န္းမ်ား​ကို ​အေ​ကာ​င္အ​ထ​ည္ေ​ဖာ္ ေ​ဆာ​င္ရြ​က္ရာ​တြ​င္ ​အျ​ပ​ည္ျ​ပ​ည္ဆို​င္ရာ ​လူ့​အ​ခြ​င္႔​အေ​ရးေၾ​က​ညာ​စာ​တ​မ္း​ပါ ျ​ပ​ဌာ​န္းခ်​က္မ်ားႏွ​င္႔ ​အ​ညီ ​လူမ်ိဳး၊ ​ဘာ​သာ၊ က်ား-​မ ​ခြဲျ​ခား​မႈ​မ​ရွိေ​စ​ပဲ ​အေ​ကာ​င္အ​ထ​ည္ေ​ဖာ္ ေ​ဆာ​င္ရြ​က္လ်​က္ရွိ​ပါ​သ​ည္။

​ထို​အျ​ပ​င္ ​နို​င္ငံေ​ပါ​င္း (၇၅)​နို​င္ငံ​မွ ​ဘ​က္မ​လို​က္သ​ည္႔ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရး ​အ​ဖြဲ႕​အ​စ​ည္းေ​ပါ​င္း (၁၆၀)​က ​သေ​ဘာ​တူ ​လ​က္မွ​တ္ေ​ရး​ထိုး​ထား​သ​ည္႔ ” ​ဘ​က္မ​လို​က္ေ​သာေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရး​အ​ဖြဲ႕မ်ား ​လို​က္နာ​ရ​မ​ည္႔ ​က​မ႓ာ​လံုး​ဆို​င္ရာ ေၾ​က​ညာ​စာ​တ​မ္း (Declaration of Global Principles For Nonpartisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations) ​ကို ၂၀၁၄ ​ခုႏွ​စ္တြ​င္ ​ပါ​ဝ​င္ ​လ​က္မွ​တ္ေ​ရး​ထိုး​ထား​ခဲ့​ပါ​သ​ည္။

PACE ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု

နိုင္ငံသားမ်ားက  မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ဇြန္လ ၁၉ရက္ (တနလၤာေန့) PACE အဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။…

read more
Learning Retreat Of PACE

Learning Retreat of PACE

Learning Retreat of PACE ဇြန္လ ၁ရက္ေန႕မွ ဇြန္လ ၄ရက္ေန႕ သီရိဟိုတယ္ ဘားအံ့ၿမိဳ႕       အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိသားစု…

read more
Ms. Claire Vallings, Senior Governance Adviser And Team Leader, Governance Humanitarian & Peace, DFID မွ ကာလရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း

Ms. Claire Vallings, Senior Governance Adviser and Team Leader, Governance Humanitarian & Peace, DFID မွ ကာလရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း

ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန့ ပုဒၵမာစားေသာက္ဆိုင္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ့နယ္ ၂၂ ၿမိဳ့နယ္လံုးမွာ ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၆၀၀ ဦးခန္႔နဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ ျဖစ္စဉ္ကို…

read more

PACE ၏ လုပ္ငန္း႑

Cropped Logo Mark.png

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ­ေစာင့္ၾကည္႕အကဲခတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Cropped Logo Mark.png

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား (ျပည္သူနီတိသင္တန္း)

Cropped Logo Mark.png

 ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ­ ‌ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း

PACEအဖြဲ႕သားမ်ား

ေစတနာ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စကားသံ

VRS Observer Myz

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လိုခ်င္ပါတယ္။

Ma Myz

​ဘ​က္လို​က္ျ​ခ​င္း​က​င္း​ဖို႔​က ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔​သူ​အ​တြ​က္ ​အေ​ရးႀ​ကီး​ဆံုး

VRS Myz

​ဒီ​မို​ကေ​ရ​စီ​စ​န​စ္ ေျ​ပာ​င္း​လဲေ​ရး​မွာ ​ပါ​ဝ​င္ခ်​င္လို႔​ပါ။