skip to Main Content

PACEမွႀကိဳဆိုပါတယ္!

People’s Alliance for Credible Election (PACE) ​သ​ည္ ​အ​စိုး​ရ​မ​ဟု​တ္ေ​သာ ​လြ​တ္လ​ပ္သ​ည္႔ျ​ပ​ည္တြ​င္း ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေလ့​လာေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရး ​အ​ရ​ပ္ဘ​က္အ​ဖြဲ႕​အ​စ​ည္း​တ​စ္ဖြဲ႕ ျ​ဖ​စ္သ​ည္။ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲျ​ဖ​စ္စ​ဉ္တြ​င္ ျ​ပ​ည္သူ ျ​ပ​ည္သားမ်ား​၏ ​အ​ခြ​င္႔​အေ​ရး​ကို ​ကာ​ကြ​ယ္ျ​ခ​င္းႏွ​င္႔ ​ကို​ယ္တို​င္ ​ပါ​ဝ​င္လႈ​ပ္ရွား​လာေ​ရး​တို႔​ကို ႁ​မွ​င္႔​တ​င္ျ​ခ​င္းျ​ဖ​င္႔ ျ​မ​န္မာ​နို​င္ငံ​တြ​င္ ​ဒီ​မို​ကေ​ရ​စီ ​အ​င္စ​တီက်ဳး​ရွ​င္းမ်ား ​ပို​မို​အားေ​ကာ​င္း​ခို​င္မာ​လာေ​ရး​ကို ​ရ​ည္မွ​န္း​ကာ ၂၀၁၃​ခုႏွ​စ္တြ​င္ ​ရ​န္ကု​န္ၿ​မိဳ့​၌ ​စ​တ​င္တ​ည္ေ​ထာ​င္ခဲ့​ပါ​သ​ည္။

ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲျ​ဖ​စ္စ​ဉ္ ​တ​စ္ခု​လံုး​ကို ​တ​စို​က္မ​တ္မ​တ္ေလ့​လာၿ​ပီး၊ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲျ​ဖ​စ္စ​ဉ္ ​ပြ​င္႔​လ​င္းျ​မ​င္သာ​မႈ၊ ​တာ​ဝ​န္ခံ​မႈႏွ​င္႔ ျ​ပ​ည္သူ ျ​ပ​ည္သား​အား​လံုး ​ပါ​ဝ​င္နို​င္မႈ​အ​တြ​က္ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲႏွ​င္႔ ျ​ပ​ည္သူ့​နီ​တိ​ဆို​င္ရာ ​အ​သိ​ပ​ညာေ​ပး​လု​ပ္င​န္းမ်ား၊ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရးႏွ​င္႔ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲ​ဆို​င္ရာ ျ​ပဳျ​ပ​င္ေျ​ပာ​င္း​လဲေ​ရး​တို႔​ကို ​အ​ဓိ​က​ထားေ​ဆာ​င္ရြ​က္ ​သြား​မ​ည္ျ​ဖ​စ္သ​ည္။ PACE ​သ​ည္လူ့​အ​ခြ​င္႔ေ​ရး​ကို ​တ​န္ဖိုး​ထားၿ​ပီး ​လု​ပ္င​န္းမ်ား​ကို ​အေ​ကာ​င္အ​ထ​ည္ေ​ဖာ္ ေ​ဆာ​င္ရြ​က္ရာ​တြ​င္ ​အျ​ပ​ည္ျ​ပ​ည္ဆို​င္ရာ ​လူ့​အ​ခြ​င္႔​အေ​ရးေၾ​က​ညာ​စာ​တ​မ္း​ပါ ျ​ပ​ဌာ​န္းခ်​က္မ်ားႏွ​င္႔ ​အ​ညီ ​လူမ်ိဳး၊ ​ဘာ​သာ၊ က်ား-​မ ​ခြဲျ​ခား​မႈ​မ​ရွိေ​စ​ပဲ ​အေ​ကာ​င္အ​ထ​ည္ေ​ဖာ္ ေ​ဆာ​င္ရြ​က္လ်​က္ရွိ​ပါ​သ​ည္။

​ထို​အျ​ပ​င္ ​နို​င္ငံေ​ပါ​င္း (၇၅)​နို​င္ငံ​မွ ​ဘ​က္မ​လို​က္သ​ည္႔ ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရး ​အ​ဖြဲ႕​အ​စ​ည္းေ​ပါ​င္း (၁၆၀)​က ​သေ​ဘာ​တူ ​လ​က္မွ​တ္ေ​ရး​ထိုး​ထား​သ​ည္႔ ” ​ဘ​က္မ​လို​က္ေ​သာေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔ေလ့​လာေ​ရး​အ​ဖြဲ႕မ်ား ​လို​က္နာ​ရ​မ​ည္႔ ​က​မ႓ာ​လံုး​ဆို​င္ရာ ေၾ​က​ညာ​စာ​တ​မ္း (Declaration of Global Principles For Nonpartisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations) ​ကို ၂၀၁၄ ​ခုႏွ​စ္တြ​င္ ​ပါ​ဝ​င္ ​လ​က္မွ​တ္ေ​ရး​ထိုး​ထား​ခဲ့​ပါ​သ​ည္။

PACE ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းအခမ္းအနား

PACE နဲ႔ ဖန္တီးအိမ္တို႔ရဲ႕ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ” ထုတ္ျပန္တဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔က ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္…

အျပည့္အစံု

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာ (စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္) ထုတ္ျပန္ျခင္း

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ | ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္ PACE ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔သည္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၏ ပထမရက္သတၱပတ္ ၅ ပတ္အတြင္း…

အျပည့္အစံု

“အစိုးရသက္တမ္းဝက္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္” စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၈ | ပါ့ခ္႐ြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက PACE ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္စစ္တမ္းျဖစ္တဲ့ “အစိုးရသက္တမ္းဝက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ သေဘာထားအျမင္”…

အျပည့္အစံု

PACE ၏ လုပ္ငန္း႑

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ­ေစာင့္ၾကည္႕အကဲခတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား (ျပည္သူနီတိသင္တန္း)

 ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ­ ‌ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း

PACEအဖြဲ႕သားမ်ား

ေစတနာ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စကားသံ

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လိုခ်င္ပါတယ္။

​ဘ​က္လို​က္ျ​ခ​င္း​က​င္း​ဖို႔​က ေ​ရြးေ​ကာ​က္ပြဲေ​စာ​င္႔ၾ​က​ည္႔​သူ​အ​တြ​က္ ​အေ​ရးႀ​ကီး​ဆံုး

​ဒီ​မို​ကေ​ရ​စီ​စ​န​စ္ ေျ​ပာ​င္း​လဲေ​ရး​မွာ ​ပါ​ဝ​င္ခ်​င္လို႔​ပါ။

Back To Top