လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

လုပ္အားေပး  ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး  ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလွဳပ္ရွားမွဳ အဖြဲ ့မွလာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္အားေပး ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အား လိုအပ္ေနပါသည္။ စဥ္…

လုပ္အားေပးေစတနာ၀န္ထမ္း မ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

PACE ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ ျပည္သူ႕နီတိဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အတြက္ လုပ္အားေပးေစတနာ၀န္ထမ္း မ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း (၁၈၀ ေယာက္) PACE သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမလတြင္ တစ္နိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စုံပါက…

အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ် ာက္လႊာမ် ားေခၚယူျခင္း

အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ် ာက္လႊာမ် ားေခၚယူျခင္း

PACE အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ကြန္ျပဴတာျဖင့္ စာရင္းသြင္းရန္ ေစတနာလုုပ္အားေပး (၄၀) ဦးလိုုအပ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေမလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ စာရင္းသြင္းျခင္းကိုျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကိုု ပူးတြဲပါ…