စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္း သင္တန္း ( ေမာ္လၿမိဳင္ )

စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္း သင္တန္း ( ေမာ္လၿမိဳင္ )