စစ်တမ်းကောက်ယူနည်းသင်တန်း (ရန်ကုန်)

စစ်တမ်းကောက်ယူနည်းသင်တန်း (ရန်ကုန်)