စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္း သင္တန္း (ရန္ကုန္)

စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္း သင္တန္း (ရန္ကုန္)