လႈပ္ရွားမႈမ်ား

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ (ဗုဒၶဟူးေန႕) PACE အဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre တြင္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ PACE အဖြဲ႕မွ ဒီမိုကေရစီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ေကာက္ယူပံုနည္းစနစ္နွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ေျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။…

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕ Electoral Reform Coordination Body - ERCB သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္ ‌ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပိုမို…

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)သည္ Generation Tree အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအႀကိဳကာလလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အတြက္ နည္းပညာကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ PACE အဖြဲ႕သည္ ၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူရမည့္ ႐ြာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ေပးျခင္း။ ၂) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္မည့္…

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)သည္ သင့္ျမတ္သူမ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ႕(PoPP) ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အတြက္ နည္းပညာကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ PACE အဖြဲ႕သည္ ၁) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးျခင္း။ ၂) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္…

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈ ကနဦးအစီရင္ခံစာ…

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု

နိုင္ငံသားမ်ားက  မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ဇြန္လ ၁၉ရက္ (တနလၤာေန့) PACE အဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရာတြင္ PACE အဖြဲ႕မွ နိုင္ငံသားမ်ား၏…