လႈပ္ရွားမႈမ်ား

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု

နိုင္ငံသားမ်ားက  မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ဇြန္လ ၁၉ရက္ (တနလၤာေန့) PACE အဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre တြင္  သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရာတြင္ PACE အဖြဲ႕မွ နိုင္ငံသားမ်ား၏…

Learning Retreat Of PACE

Learning Retreat of PACE

Learning Retreat of PACE ဇြန္လ ၁ရက္ေန႕မွ ဇြန္လ ၄ရက္ေန႕ သီရိဟိုတယ္ ဘားအံ့ၿမိဳ႕       အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိသားစု အစုအဖြဲ႕ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း…

Ms. Claire Vallings, Senior Governance Adviser And Team Leader, Governance Humanitarian & Peace, DFID မွ ကာလရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း

Ms. Claire Vallings, Senior Governance Adviser and Team Leader, Governance Humanitarian & Peace, DFID မွ ကာလရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း

ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန့ ပုဒၵမာစားေသာက္ဆိုင္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ့နယ္ ၂၂ ၿမိဳ့နယ္လံုးမွာ ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၆၀၀ ဦးခန္႔နဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ ျဖစ္စဉ္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေန့မွာ သတ္မွတ္ထား တဲ့…

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးH.E Andrew Patrick မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးH.E Andrew Patrick မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္း

ကာလရွည္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန့ ပုဒၵမာစားေသာက္ဆိုင္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ PACE အဖြဲ႕က ကာလရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း ၅၂ ဦးရွိပါတယ္။ ဒီကလာရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့သူေတြဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ ကစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန့…

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကနဦးအစီရင္ခံစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ကနဦးအစီရင္ခံစာ   ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေၾကာင္း…

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အက်ဥ္း။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အက်ဥ္း။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္။  သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အက်ဥ္း PACE အဖြဲ႕ မွ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူ ၆၀၀ ကၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္႔ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဉ္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔လၽွက္ရွိ ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁…