လႈပ္ရွားမႈမ်ား

Survey Launch At Taunggyi

Survey Launch at Taunggyi

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေမွွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းမွ ေလ့ေလာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူပံုနည္းစနစ္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ရွငး္လင္းတင္ျပျခင္း ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႕ (အဂါၤေန႕) ေတာင္ႀကီးစီးတီးဟိုတယ္

ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) မွ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေ လ့လာသည့္ ေဒသခံအဖြဲ ႕ အစည္းမ်ားကို နည္းပညာ အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။ သင့္ျမတ္သူ မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ႕ (Pace on Peaceful Pluralism-PoPP) ၏…

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre, National Democratic Institute တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ (ဗုဒၶဟူးေန႕) PACE အဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Parliamentary Resource Centre တြင္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ PACE အဖြဲ႕မွ ဒီမိုကေရစီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံသားမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ေကာက္ယူပံုနည္းစနစ္နွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ေျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။…

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအဖြဲ႕ Electoral Reform Coordination Body - ERCB သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ ခ်က္ျခင္းထုတ္ျပန္ရန္ ‌ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ပိုမို…

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အႀကိဳကာလ ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)သည္ Generation Tree အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအႀကိဳကာလလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အတြက္ နည္းပညာကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ PACE အဖြဲ႕သည္ ၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူရမည့္ ႐ြာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ေပးျခင္း။ ၂) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္မည့္…

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)သည္ သင့္ျမတ္သူမ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အဖြဲ႕(PoPP) ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားေ႐ြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အတြက္ နည္းပညာကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ PACE အဖြဲ႕သည္ ၁) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးျခင္း။ ၂) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္…