skip to Main Content
၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသမာသမတ္က်မွုကို
ျမႇင့္တင္ျခင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ဖိုရမ္

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဝိုင္းညႇိႏွိုင္းေစ့စပ္သူမ်ားလမ္းညႊန္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃၁၄ ရက္

ရန္ကုန္

 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမွု

အေျခခံအယူအဆ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္ အညီက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မွု ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းကိုသာမက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ပိုမိုရွင္သန္ အားေကာင္းေစပါသည္။ နိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မွုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ခံမွုကို ျမင့္မားေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔တြင္ မဲေပးမွုတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မွုကိုျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံ မွုကို ျမႇင့္တင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဓိကေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း ၁။ မည္သည့္ အေျခခံလကၡဏာရပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အေျခခံလကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၂။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ႏြယ္ပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ခံမွု ျမင့္မားလာေစသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ မည္သည္တို႔က အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။


ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

အေျခခံအယူအဆ

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ သန႔္ရွင္းတရားမၽွတေရးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ကာလ တစ္ခုလုံး၏ သန႔္ရွင္း တရားမၽွတမွုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး၏ အားလုံးပါဝင္နိုင္မွု၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုႏွင့္ တာဝန္ခံမွု စသည္တို႔ေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၏ သန႔္ရွင္းတရားမၽွတမွုႏွင့္ အမ်ားလက္ခံယုံၾကည္နိုင္မွုကို တိုင္းတာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္းနိုင္ငံသားမ်ား၏ပါဝင္မွုျမင့္မားလာေရးသည္ နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ျပည္သူလူထုပါဝင္မွုကိုျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔နိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္မွုျမင့္မားလာေစရန္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရယူပိုင္ခြင့္၊ စုေဝးေဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာလွုပ္ရွားခြင့္ တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ အထက္ပါ စံႏွုန္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြက္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္သာမက ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အဓိကေမးခြန္းမ်ား

ေမးခြန္း ၁။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွုျဖစ္စဥ္ကိုမည္ကဲ့သို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၂။ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွု ပိုမိုခိုင္မာလာဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္မည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏တာဝန္ခံမွုႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏လြတ္လပ္မွု၊ အမွီအခိုကင္းမွုတို႔ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏တာဝန္ခံမွုဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

ေမးခြန္း ၂။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၏ တာဝန္ခံမွုျမင့္မားလာေရးအတြက္ မည္သို႔ေသာစိန္ေခၚမွုမ်ားရွိေနပါသနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ ျမႇင့္တင္နိုင္ပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၃။ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းသည့္ေကာ္မရွင္ျဖစ္ရန္ အတြက္မည္သို႔ေသာ သူမ်ားကိုခန႔္အပ္မည္နည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာတာဝန္မ်ားကိုေပးအပ္ၿပီး မည္သို႔ဖြဲ႕စည္းမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၄။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၂။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ပြင့္လင္းျမင္သာမွု ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

ေမးခြန္း ၂။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ပြင့္လင္းျမင္သာမွု အဓိကစိန္ေခၚမွုမ်ားကအဘယ္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာေအာင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

ေမးခြန္း ၄။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၃။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မွုကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ နိုင္သားမ်ား၏ပါဝင္မွုကို မည္ကဲ့သို႔ျမႇင့္တင္ၾကမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၂။ ပါဝင္မွုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမွုမ်ားက အဘယ္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕၄။ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုေဆြးေႏြးပါ။ ပါဝင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကမည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္မည္နည္း။

ေမးခြန္း ၂။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္မွုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ အဟန႔္အတားမ်ားရွိေနပါသနည္း။ ပါဝင္မွုကို မည္ကဲ့သို႔ျမႇင့္တင္ၾကမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၅။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူပိုင္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အေရးပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ပုံစံနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖန႔္ေဝၾကမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၆။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွုမ​်ားကို မည္သို႔ ေဆာက္ရြက္မည္နည္း။ မည္သည္တို႔ကို အာ႐ုံစိုက္ အေလးထားၿပီးေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သည္တို႔ကို စိုးရီမ္ပူပန္မွုရွိပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၂။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မည့္ကဲ့သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္ရြက္ၾကမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၇။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ႏွင့္ ျပဳစုျခင္းျဖစ္စဥ္၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေမးခြန္း ၁။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည္တို႔ကို စိုးရီမ္ပူပန္မွုရွိပါသနည္း။

ေမးခြန္း ၂။ အားလုံးပါဝင္သည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည္နည္း။

ေမးခြန္း ၄။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။


အဖြဲ႕ ၈။ နိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအက်ဳံးဝင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးအစီအစဥ္

ေမးခြန္း ၁။ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္အဓိကစိန္ေခၚမွုမ်ား ကအဘယ္နည္း။

ေမးခြန္း ၂။ မည္သူမ်ားကပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၃။ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ၿပီး၊ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။

ေမးခြန္း ၄။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိကထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

Back To Top