skip to Main Content
ဖိုရမ္ေနာက္ခံအက်ဥ္း

ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ နိုင္ငံသားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မွာ နိုင္ငံသားအားလုံးပါဝင္ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုႏွင့္ တာဝန္ခံမွု တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဝိုင္းညႇိႏွိုင္းေစ့စပ္သူမ်ားလမ္းညႊန္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္ အညီက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မွု ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းကိုသာမက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ပိုမိုရွင္သန္ အားေကာင္းေစပါသည္။ နိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မွုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ခံမွုကို ျမင့္မားေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္ဆိုင္ရာ သိရွိရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ဖိုရမ္ က်င္းပမည့္ ေနရာ : ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ – Sule Shangrila Hotel ၂၂၃၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၀၁၂၄၂၈၂၈
ဖိုရမ္ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ : ၁၃ မွ ၁၄ ရက္ ၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္ က်င္းပမည့္ အခ်ိန္
Back To Top