အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း
အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး အက်ံဳးဝင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္
ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အရပ္ဖတ္အဖြဲ႔အစည္မ်ား အခန္းကဏၰကို ျမွင့္တင္ျခင္း
မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းႏွင့္ ျပဳစုျခင္းျဖစ္စဥ္ အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားအားလံုးပါဝင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းအခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းမႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈ
ေရြးေကာက္ပြဲဲၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းျခင္း
ဖိုရမ္ေနာက္ခံအက်ဥ္း

ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ နိုင္ငံသားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မွာ နိုင္ငံသားအားလုံးပါဝင္ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွုႏွင့္ တာဝန္ခံမွု တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

Cropped Logo Mark.pngCropped Logo Mark.png
DSC 1090DSC 1090
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဝိုင္းညႇိႏွိုင္းေစ့စပ္သူမ်ားလမ္းညႊန္

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္ အညီက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မွု ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းကိုသာမက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုလည္း ပိုမိုရွင္သန္ အားေကာင္းေစပါသည္။ နိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မွုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ခံမွုကို ျမင့္မားေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္ဆိုင္ရာ သိရွိရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ဖိုရမ္ က်င္းပမည့္ ေနရာ : ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ – Sule Shangrila Hotel ၂၂၃၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း-၀၁၂၄၂၈၂၈
ဖိုရမ္ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ : ၁၃ မွ ၁၄ ရက္ ၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္ က်င္းပမည့္ အခ်ိန္
Map 2Map 2