နည်းစနစ်မူဘောင်ဖြင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရာတွင် တွေ့ရှိချက်များသည် ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စား ပြု ထင်ဟပ်စေရန် PACE အဖွဲ့မှ “နည်းစနစ်မူဘောင်” စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ အချို့ဖြစ်စဉ်များ တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့်နေရာများကို ကျပန်းနည်းဖြင့် နမူနာရွေးထုတ်ကာ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်စဥ်၏ အရည်အသွေးကို စနစ်တကျသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

 

PACE မှစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့် သင်တန်းကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြု လုပ်ရာတွင် နိုင်ငံရေးအရ ဘက်လိုက်မှုကင်းရန်၊ လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းရန် နှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပုံစံများ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သတင်းပို့ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကိုလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။

 

မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

PACE အဖွဲ့အနေဖြင့် ကာလရှည် စောင့်ကြည်လေ့လာသူများကို မဲဆန္ဒနယ်များသို့စေလွှတ်ကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးကာလကို စောင့်ကြည့်  လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ၎င်းတို့၏ မဲဆွယ်စည်းရုံး မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အပတ်စဉ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏စုဝေးဟောပြောမှုကိုလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်မှုမရှိသည့် ပါတီအတွင်း အစည်းအဝေးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်မှုမရှိသည့်သူများ၏ ဟောပြောမှုများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ထို့အပြင် အလွန်ဝေးလံသည့်ဒေသ ရှိ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုမူ စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

 

ထို့အပြင် ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လျှောက်လွှာတင်သည့်အရေအတွက်၊ ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အရေအတွက် တို့ကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး ငြင်းပယ်ရသည့် အကြောင်းပြချက်ကိုပါ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

ထို့နောက် ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးမှ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူ လူနည်းစု နှင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား၊ စက်ရုံလုပ်သား၊ လုပ်ခနည်းလုပ်သား စသည့် မဲဆန္ဒရှင်အမျိုးအစားများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ

ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု နည်းစနစ်သည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတစ်ခုလုံး၏ အနေအထား တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်စီမံထားသည့် နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြလျက်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ် လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ (သို့) လွှတ်တော်တစ်ခုချင်းစီ (သို့) ဖြစ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီကို အထူးအာရုံစိုက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ မပြုလုပ်နိုင်ချေ။

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ပထမအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ကြေညာပြသမှုဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက် PACE အဖွဲ့က ကာလရှည်စောင့် ကြည့်လေ့လာသူများကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်း ကျပန်းနည်းဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသရာနေရာများသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသမှုဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အရည်အသွေးကိုသာ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက် အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှု (သို့) မည်သူများမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် မပါဝင်ဘဲ ကျန်ရှိခဲ့သည်ကို လေ့လာမှုများ မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။

 

အထူးသဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်များပါဝင်မှုအတိုင်းအတာ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီး၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ အဆင် ပြေချောမွေ့မှု နှင့် ပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများရှိနေမှုတို့ကို PACE အဖွဲ့က စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ PACE အဖွဲ့၏ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတစ်ဦးချင်းစီကို အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကြေညာပြသရာ နေရာတစ်ခု စီတွင် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

 

မဲဆန္ဒနယ်တွင်း ကြိုတင်မဲပေးမှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် ကြိုတင်မဲပေးခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ကြိုတင်မဲလိုက်လံကောက်ယူသည့်ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံး၏ အရည်အသွေးကို ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် PACEအဖွဲ့မှ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ကျပန်းနည်းဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများသို့စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ တစ်ဦးချင်းကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများသို့ ရုံးချိန်အတွင်းသွားရောက်ကာ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်စေခဲ့ပြီး ကြိုတင်မဲလိုက်လံကောက်ယူမှုရှိပါက ယင်းလိုက်လံကောက်ယူမှုကို လိုက်ပါစောင့်ကြည့်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

PACEအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိ/မရှိ၊ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မဲပေးရာတွင် ခြိမ်းခြောက်ခံရမှု ရှိ/မရှိ နှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးခွင့် ရ/မရ တို့ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

 

ရွေးကောက်ပွဲနေ့စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (နမူနာ ရွေးထုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာ နယ်မြေများအားလုံးရှိ မဲရုံများကို စောင့်ကြည့် လေ့လာရန်အတွက် PACEအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကိုနေရာဖြန့်ချထားခဲ့ပါသည်။ PACEအဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု၏ အစိတ်အပိုင်း အနေဖြင့် နမူနာရွေးထုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း/Sample-Based-Observation (SBO) ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

နမူနာရွေးထုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနည်းသည် ခေတ်မီပြီး အဆင့်မြင့်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါနည်းစနစ်သည်  တိကျခိုင်မာသည့် စာရင်းအင်းပညာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေသများနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် နည်းစနစ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နမူနာရွေးထုတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (SBO) တွင် မဲပေးခြင်းနှင့် မဲရေတွက်မှု များကို စနစ်တကျဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနယ်မြေတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သော မဲရုံများကို နမူနာအဖြစ် ရွေး ထုတ်ကာ စောင့်ကြည့်စေခဲ့ပါသည်။ နမူနာရွေးထုတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနည်းစနစ်သည် မဲပေးခြင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်းစသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တွေ့ရှိချက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ တိတိကျကျ အစီရင်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

ရွေးကောက်ပွဲနယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် ကျပန်းနမူနာများအဖြစ် ရွေးချယ်ထားသော မဲရုံများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံသားစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ PACEအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ၎င်းတို့ အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံများသို့ နံနက် ၅ နာရီ အရောက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စောင့်ကြည့်လေ့လာ သူများသည် မဲရုံမဖွင့်လှစ်ခင်အချိန်တွင် မဲရုံအားပြင်ဆင်ခြင်း၊ မဲပေးခြင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်း၊ မဲရလဒ်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်းနှင့် ရလဒ်များကိုမဲရုံတွင်ကပ်ထားခြင်း စသည့်ဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။

 

ရွေးကောက်ပွဲနေ့ တစ်နေ့လုံးတွင် PACEအဖွဲ့မှစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် အချက်အလက်စင်တာ (Data Center) သို့ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်များအတိုင်း ၄ ကြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှ ရရှိလာသည့် တွေ့ရှိချက်များကို အစီရင်ခံ ကြပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် PACEအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် အချက်အလက်ပေါင်းများကို စုဆောင်းပြီး အစီရင်ခံ သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြပါသည်။

 

မဲရလဒ်စုစည်းသည့်ဖြစ်စဉ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

မဲရုံများမှ ရရှိလာသည့် မဲရလဒ်များကို စုစည်းပြုစုသည့် ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက် ကာလရှည်စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများကို မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများသို့ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများ၌ မွန်းလွဲ ၃ နာရီမှ မဲရလဒ်စုစည်းမှုဖြစ်စဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပါသည်။ PACEအဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် လိုအပ်ပါက ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများသို့ နောက်ထပ်တစ်ရက် ထပ်မံသွား ရောက်ကာ မဲရလဒ်စုစည်းသည့်ဖြစ်စဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

 

ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများအနေဖြင့် မဲရလဒ်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်သွင်းစုစည်းခြင်း ရှိ/မရှိ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိ/မရှိ နှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် အများပြည်သူများ ကြည့်ရှုခွင့် ရှိ/မရှိ တို့ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖြင့် ဖြစ်စဉ်၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။