ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏စာရင်းဇယားများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် ပြည်သူလူထု ၆၉% မဲပေးခဲ့ကြပါသည်။ အတိတ်ကာလမှ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေသည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်အနေဖြင့် လူပေါင်းတစ်သောင်းကျော်သည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်ရက်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် နေရာအနှံ့သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည့်အပြင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာသည်လည်း မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ပြည်သူလူထုသည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံခဲ့ကြသော်လည်း အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် နိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုတို့အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလ အတွင်း စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာ ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အရပ်သားအစိုးရသစ်သည် များစွာသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းမှုကို ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့်အတွက် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများသည် ဒီမိုကရေစီ၊ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သော အများပြည်သူ၏သဘောထား များ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဗဟုသုတများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်မှာ အရေးကြီးလှပါသည်။

၂၀၁၆ မေလတွင် PACE သည်

ဒီမိုကရေစီ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ၏ သဘောထားများနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများအပေါ် ဗဟုသုတနှင့်အမြင်များ၊

နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အင်စတီကျူးရှင်းများနှင့် အသစ်ရွေးချယ်ထားသူများအပေါ် သိမြင်နားလည်ထားမှုနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ကို တိုင်းတာရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏ ဗဟုသုတနှင့် အမြင်များကို တိုင်းတာရန် PACE သည် စစ်တမ်းဖြေကြားသူများကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ၎င်းတို့၏ အမြင်များနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတ

PACE သည် “၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်လို့ ကြားမိပါသလား” ဟု စစ်တမ်းဖြေကြားသူများကို မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် လူထု၏ ဗဟုသုတအခြေအနေကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ ထက်ဝက်ကျော် (၅၃%) က လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အရပ်ဘက် အဖွဲ့ အစည်းများရှိသည်ကို ကြားမိသည်ဟု ဖြေဆိုကြပြီး ၃၇% က မကြားဖူးပါဟုဖြေဆို၍ ၁၀% ကမူ မသိပါဟု ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် PACE ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစစ်တမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ်တိုးတက်မှုရှိပြီး ထိုစစ်တမ်းထဲတွင် ဖြေဆိုသူ ၄၆% က ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ကြားဖူးသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိသည်ဟုဆိုသူများတွင် ပြည်နယ်များမှ ဖြေဆိုသူများက တိုင်းဒေသကြီးများမှ ဖြေဆိုသူများထက် နည်းပါးသည့်သဘောရှိနေသည်။ အလားတူပင် ထိုသို့သိရှိသည်ဆိုသည့်သူများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုမိုနည်းပါးနေသည့် သဘောကိုတွေ့ရှိရသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် ရှုမြင်မှုများ

PACE သည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ပါဝင်မှုက “ပွင့်လင်း မြင်သာသည့်ရွေးကောက်ပွဲများပေါ်ပေါက်ရေးကို အကူအညီဖြစ်နိုင်သလား”ဟုလည်း စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်က နိုင်ငံတကာမှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက အနည်းငယ်ပို၍ အကူအညီ ဖြစ်စေသည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့သည်။

PACE မှ ၂၀၁၅ မေလတွင် နိုင်ငံသားများကို မေးမြန်းခဲ့သည့် နောက်ပိုင်းတွင် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်ရေးကို အာမခံနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သည့် ပြည်သူလူထု ရာခိုင်နှုန်းသည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။

စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် ပတ်သက်၍ လူမှုဆိုင်ရာ - အရပ်ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်စုများအကြား သိသာထင်ရှားသည့် ခြားနားမှုမရှိပေ။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိသည်ဟုပြောသော ဖြေဆိုသူများသည် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အာမခံကူညီပေးနိုင်သည်ဟု ပိုမိုစဉ်းစားသုံးသပ်သည့်သဘော ရှိပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျသုံးသပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းမြစ်များ 

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အရည်အသွေးပိုင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်စိတ်ချသူများကို သိရှိနိုင်ရန် PACE သည် “ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များကို သုံးသပ်ရာမှာသင့်အနေဖြင့် ဘယ်သူတွေက ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သုံးသပ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ” ဟူ၍ စစ်တမ်းဖြေကြားသူများအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ သိသိသာသာအနေဖြင့် ၅% အောက်သည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သုံးသပ်အကဲဖြတ်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ကူညီပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှုအဆင့်များ

PACE သည် “သင့်အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိကျေနပ်မှုရှိပါသလဲ”ဟု စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဖြေဆိုသူများသည် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်အကောင်းမြင်ကြသည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ ထက်ဝက်ကျော် (၅၂%) သည် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန်ကျေနပ်သည်ဟုဖြေဆိုကြပြီး ၃၅% က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျေနပ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ ၅% က အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သို့မဟုတ် ကျေနပ်မှု လုံးဝမရှိပါဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ ၈% က မသိပါဟု ဖြေဆိုသည်။

ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏ သဘောထားအမြင်

PACE သည် “အနာဂတ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ယူဆပါသလား” ဟူသော မေးခွန်းကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေကြားသူများက ကောင်းမွန်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များရှိသည်ဟု ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ၄၀% က ကောင်းမွန်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ၃၂% က မရှိပါဟုလည်းကောင်း၊ ၂၆% က မသိပါဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။

ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် ကောင်းမွန်လာရန် လိုအပ်ချက်ရှိသည်ဟု မှတ်ချက်ပေးသူများအား “အနာဂတ်မှာ ဘယ်အရာတွေကို ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျစဉ်းစားထားတာရှိရင်ပြောပြပေးပါ” ဆိုသည့် မေးခွန်းကို အဖြေ ၃ ခုအထိပေးရန် မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ ၆၁% က မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း/မဲစာရင်းပြုစုခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုအတွက် ပြင်ဆင်ရမည့်အရာတစ်ခုအဖြစ် ရည်ညွှန်းဖြေဆိုပါသည်။ ၃၇% က ရွေးကောက်ပွဲနေ့ စီမံခန့်ခွဲပုံကို ညွှန်းဆိုဖြေကြားခဲ့ပြီး ၃၅% က နိုင်ငံသားနှင့် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟု ဖြေဆိုခဲ့သည်။ မဲမသမာမှုများနှင့် ကော်မရှင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးပုံအပြင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများကိုလည်း အများအားဖြင့် ညွှန်းဆိုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လိုအပ်ချက်ရှိသည်ဟု ဖြေဆိုသူများက ဆိုသော်လည်း လေးပုံတစ်ပုံကမူ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည့်အချက်ကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် တိတိကျကျမသိပါဟု ဖြေဆိုခဲ့သည်။

ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသည့် အရည်အချင်းများအပေါ် ရှုမြင်မှုများ

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသစ်ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဒေသကြီး အဆင့်အလိုက် ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ PACE သည် အဆိုပါနေရာများအတွက် အရေးကြီးသည့် အရည်အချင်းများအပေါ် အများပြည်သူ၏ ရှုမြင်ပုံများကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ “ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တွေအတွက် ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ထင်ပါသလဲ” ဆိုသည့် စစ်တမ်းမေးခွန်းကို PACE မှ မေးမြန်းခဲ့သည်။

ဖြေဆိုသူများထဲမှ သုံးပုံတစ်ပုံက သမာသမတ်ကျမှုနှင့် ယုံကြည်ကိုးစားရမှုသည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဖြေဆိုကြပြီး၊ ၁၈% က အတွေ့အကြုံရှိမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းက အရေးကြီးဆုံး ဟုဆိုပါသည်။ ၈% က လွတ်လပ်ပြီးအမှီအခိုကင်းမှုသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဖြေဆိုပါ သည်။

သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် နည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူသိနားလည်မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများ၏ ဗဟုသုတအဆင့်ကို တိုင်းတာနိုင် ရန်အတွက် PACE သည် “သမ္မတကို ဘယ်လိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကို သိပါသလား”ဟူသည့် မေးခွန်းကို စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအား မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ ၁၂% ကသာလျှင် သမ္မတကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်ဟု မှန်ကန်စွာဖြေဆိုခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၁၉% က သမ္မတကို မဲဆန္ဒရှင်များက တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်ဟု ဖြေဆိုကြပြီး ၁၇% က အမတ်နေရာ အများဆုံးရသည့်ပါတီက ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၄၈% ကမူ ၎င်းတို့မသိပါဟု ဆိုပါသည်။ သမ္မတကို မည်သို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက အခြေခံဗဟုသုတ ပိုမိုနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။

အလားတူမေးခွန်းမျိုးကို မေးမြန်းခဲ့သည့် The Asia Foundation (TAF)၏ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင် အတာစစ်တမ်းကို ကောက်ယူခဲ့သည့်အချိန်ဖြစ်သော ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် ယခု ၂၀၁၆ ခုနှစ်အကြားတွင် သမ္မတကို မည်သို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်ကို မှန်ကန်စွာဖြေဆိုနိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အပြောင်းအလဲ မရှိပေ။

အစိုးရတာဝန်သူရှိများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတ

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရတာဝန်သူရှိများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများ၏ ဗဟုသုတကို တိုင်းတာရန်အတွက် PACE သည် “သင့်အနေဖြင့် (က) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် (ခ) ဤဒေသတွင် အသစ်ရွေးချယ်ခံထားရသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ကိုသိပါသလား” ဆိုသည့် စစ်တမ်းမေးခွန်းကို မေးမြန်းခဲ့သည်။

ဖြေဆိုသူ လေးပုံတစ်ပုံအောက်သည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်၍ မြင့်မားသည့် ဗဟုသုတ ရှိကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၏ အမည် များကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိကြပါသည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ် ပိုမို၍ ဗဟုသုတများသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

The Asia Foundation ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အလားတူမေးခွန်းမျိုးကို ဖြေဆိုသူများထက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖြေဆိုသူများက ၎င်းတို့၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏အမည်ကို ပို၍ပြောပြနိုင်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏အမည်ကို သိရှိသည့်သူရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းငယ်လျော့ကျသွားသည်။ PACE အနေဖြင့် ထိုသို့အနည်းငယ်လျော့ကျသွားမှုကို PACE စစ်တမ်းကောက်ယူမှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အချိန်ကာလအတောအတွင်း ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို မကြာသေးခင်ကမှ ခန့်အပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဟု ယုံကြည်သည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် သိရှိမှု

“လွန်ခဲ့သည့် ၅ လအတွင်း အသစ်ရွေးချယ်ခံရသည့် သင်တို့၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူကျင်းပခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ တစ်ခုခုပြုလုပ်သည်ဟု သတိပြုမိပါသလား” ဆိုသည်ကို PACE မှ မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများထဲမှ လေးပုံတစ်ပုံက လွန်ခဲ့သည့် ၅ လအတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သည်ကို ကြားသိပါသည်ဟု ဖြေဆိုသည် (ဇန်နဝါရီ - မေ ၂၀၁၆)။ ၉% ကမူ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

PACE သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍအပေါ် နိုင်ငံသားများမှ မည်သို့ရှုမြင်သည်ကို သိရှိလိုခဲ့သည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အချိန်ကို အသုံးပြုပုံများကို PACE မှပြောပြပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် အရေးပါမှုအရှိဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး အခန်းကဏ္ဍများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးရန် မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေကြားသူများထဲမှ ၂၂% က လွှတ်တော်ကျင်းပချိန်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရေးအကြီးဆုံးသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်ဟု ပြောပါသည်။ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကမူ ၎င်းတို့သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းက အရေးအကြီးဆုံးဟုဆိုကြ၍ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းက မဲဆန္ဒနယ်များသို့ မကြာခဏသွားရောက်ပြီး ထိုဒေသမှ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ကိစ္စရပ်များကို နားထောင်ခြင်းက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားသည်။

နေ့စဥ်လူမှုဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည့် ပြဿနာရပ်များအပေါ် အများပြည်သူ၏ သဘောထား

PACE သည် စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာရပ် များနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။

စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများ ဖြေဆိုသည့်အစဉ်အတိုင်းကို အသေအချာကြည့်ရှုသည့်အခါ ကိစ္စရပ်အတော်များများသည် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝနှင့်နီးစပ်သည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုသူများက အခြားသောကိစ္စရပ်များထက် လျှပ်စစ်မီး၊ နေထိုင်စားသောက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အခြေခံ အဆောက်အုံ/လမ်းများကို ဖော်ပြကြပါသည်။

အစိုးရသစ်အတွက် ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များအပေါ် အများပြည်သူ၏ သဘောထင်မြင်ချက်

PACE သည် အစိုးရသစ်အနေဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာရပ်များကို စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများအားမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူအများစု (၄၁%) က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတို့သည် နိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ထိပ်တန်းဦးစားပေး ကိစ္စများဖြစ်သည်ဟုဆိုကြပြီး၊ ၂၃% က ပညာရေးဟုဆို၍ ၁၈% က အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍသည် အဓိကကျသော ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်ဟု ဖြေဆိုကြသည်။

ဖြေဆိုသူများထဲမှ ၅၀% က နိုင်ငံအဆင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ ကို “မသိပါ”ဟု ဖြေဆိုကြပြီး ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ “မသိပါ”ဟု ဖြေဆိုသူ ၂၅% ရှိပါသည်။ နိုင်ငံအဆင့်ကိစ္စရပ်များကို “မသိပါ”ဖြေဆိုသူများသည် ကျေးလက်ဒေသမှ ဖြေဆို သူများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ပြည်နယ်များမှ ဖြေဆိုသူများ ဖြစ်ကြသည်။

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ ဖြေဆိုသူများက မတူညီသည့် ဦးစားပေးအရာများကို ဖော်ပြကြပြီး ပြည်နယ်များမှ ဖြေဆိုသူများက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကို တိုင်းဒေသကြီးများမှဖြေဆိုသူများထက် ပိုအရေးပါသည့် ဦးစားပေးအရာများအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများမှ ဖြေဆိုသူများက စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ထိခိုက်နေမှု များ၊ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနှင့် မြေယာကိစ္စရပ်များကို ပို၍အရေးပါသည့် ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။

အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် အများပြည်သူယုံကြည်မှု

PACE သည် အများပြည်သူဆိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မည်မျှယုံကြည်မှုရှိကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေကြားသူများ၏ ၈၀% က ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များကို အယုံကြည်ဆုံးဟု ဖြေဆိုကြပြီး ၇၉% က သမ္မတကို ယုံကြည်မှုအရှိဆုံးဟု ဆိုပါသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြေဆိုသူများ၏ ၆၈% က ယုံကြည်ကြပြီး ၆၂% ကမူ ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်ကို ယုံကြည်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။

Download PDF