၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ

Main Findings

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲများအတွင်း PACE သည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီ၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းနှင့် ရွးကောက်ပွဲအပြီး ဖြစ်စဉ်များ ကို စောင့်ကြည့် လေ့လာသွားရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းနိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့၌ PACE သည် မဲရုံဖွင့်ပိတ်ခြင်းများ၊ မဲရေတွက်ခြင်းများနှင့် မဲရလဒ်စာရင်းပုစုခြင်းများအပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၂၀၉၈ ဦးကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မဲရုံ ၉၅၀ ကျော်နှင့် မဲရလဒ်စာရင်း ပြုစုသည့်နေရာာ ၄၁ ခုတို့၌ တာဝန်ချခဲ့သည်။ ထို့ပြင် PACE ၏ ကာလရှည်ရွေး ကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်သူ ၁၂၉ ဦးတို့သည် ရက်ပေါင်း ၆၀ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကြိုတင်မဲပေးခြင်း၏ကဏ္ဍအချို့အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။အရေးပါသည့် တွေ့ရှိချက်များခြုံ၍ဆိုရလျှင် ရွေးကောက်ပွဲများသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်း၍ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွတ် လပ်ပွင့်လင်းခဲ့ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများ၏ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုသည် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ရွေး ကောက်ပွဲနေ့တွင် စောစီးစွာလာရောက်၍ စီတန်းစောင့် ဆိုင်းခဲ့ကြသည်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများ နှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများမှကင်းဝေးခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ဆန္ဒမဲများရရှိရန် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒေသ အများစုတွင် ရွေးကောက်ပွဲများကို ကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့် တွင် မူဝါဒများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ရှေ့နောက်မညီညွတ်မှုအ်ချို့ရှိခဲ့ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ပြမျဉ်းတွင် နောက်ဆုံးအချိန်အထိအပြောင်းအလဲများ လည်းရှိ ခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ၊ မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးသူများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူများသည် ယခင်ရွေးကောက်ပွဲများထက် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရခဲ့ကြသလိုပင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို တက်ကြွစွာထိတွေ့ဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်တန်းချက်အချို့ရှိခဲ့သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲများ၏ရလဒ်ကို ပြည်သူ များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများက ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံခဲ့ကြသည်။လွှတ်တော်အနာဂတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ဂုဏ်သိက္ခာပိုမိုကောင်းမွန်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်သည် …နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို လူမျိုး၊ဘာသာနှင့် ကျား-မမရွေးအကာအကွယ်ပေးရန် အတွက် အစိုးရကလိုက်နာဆောင် ရွက်လာစေရန် နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပဋိဉာဉ်စာချုပ်ကဲ့သို့သော အခြားနိုင်ငံတကာစာချုပ် များတွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးသင့်သည်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လွှတ်တော်များစတင်ကျင်းပချိန်မှစ၍ ဦးစားပေးဆွေးနွေးသင့်သည်။ သို့မှသာ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများကဲ့သို့ သော ရေရှည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ ကဲ့သို့သော ရေတိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ကို လုံလောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ၌ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို အာမ ခံချက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို အားပေးသင့်သည်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပြီး၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်မှုအတွက် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖန်တီးသင့်သည်။(နိုင်ငံရေးပါတီကြီးကြပ်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများစီစဉ်ကျင်းပခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းများ အပါအဝင်) ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကျယ်ပြန့်လှသောတာဝန်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပိုမိုတာဝန်ယူ၍ ကြားနေသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးသင့်သည်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနာဂတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုနှင့် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်မှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် …ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်ကို တိကျသည့်ရက်စွဲတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစု ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများတာဝန်ရှိသူသင်တန်းများကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် တိကျရေရာ သည့် အချိန်ဇယား တစ်ခုကို ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်သင့်သည်။ပွင့်လင်းလင်းမြင်သာသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ခန့်အပ်သင့်သည်။ရွေးကောက်ပွဲများနှင့်စပ်လျဉ်းသော သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အဆင့်တိုင်း၌ရရှိစေရေး၊ လွယ်ကူစွာရရှိစေရေးနှင့် ပြည်သူ များက အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံစံဖြင့် ရရှိစေရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မဲရုံများ၏ အရေအတွက်နှင့် တည်နေရာများ၊ ကနဦး မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း နှင့် နောက်ဆုံးမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကို ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ကာလတွင်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကို ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် လည်းကောင်း အလွယ်တကူရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ပိုမိုလွယ်ကူစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရှုပ်ထွေးပြီး ခက်ခဲသောလိုအပ်ချက်များ ကို ဖယ်ရှားရန်အသိအမှတ်ပြုသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်သည်။မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးအစီအစဉ်များကို အချိန်ကိုက်ပြီးထိရောက်စွာဆောင်ရွက်သင့်သည်။အောက် ခြေ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မဲရုံတာဝန်ရှိသူများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကို ပိုမိုနားလည်စေရန် ပိုမို ထိရောက်သည့်သင်တန်း အစီအစဉ်များဖော်ဆောင်သင့်သည်။မဲရုံများအားလုံးကို အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် မဲဆန္ဒရှင်များအားလုံး အလွယ်တကူဝင် ထွက်သွားလာနိုင်စေရန်အသေအချာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် ပိုမိုအခွင့်အရေးရရှိစေသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖန်တီးရန် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများအတွက် လက်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အချိန် ဇယားတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြုပြင်သင့် သည်။လက်ရှိ ကွန်ပြူတာစနစ်သုံး မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို ဆက်လက်သုံးစွဲပြီး ဗဟိုဆာဗာကို အဆင့်မြှင့်သင့်သည်။အောက် ခြေအဆင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိတိကျကျအကောင်ထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ ငှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် အောက် ခြေအဆင့်များအကြားဆက်သွယ်ရေးသည် အမြဲတမ်းပုံမှန်ရှိနေပြီး၊ ညွှန်ကြားချက်များရှင်းရှင်းလင်း လင်းရှိစေရန် အတွက် သေချာစွာဆောင်ရွက်သင့်သည်။အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကြား၊ အထူးသဖြင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများအကြားညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်သည်။ကြိုတင်မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှင်းလင်း၍ လျှို့ဝှက်မှုရှိပြီး ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိစေရန် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သည်။ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားများ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာသံရုံးအခြေစိုက်ခြင်းမရှိသည့် ဒေသများ၌ နေထိုင်ကြသူများအတွက် မဲဆန္ဒရှင် ပြုစု ခြင်းနှင့် မဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ပိုမိုထိရောက်သည့်နည်းစနစ်များ ဖော်ဆောင်သင့်သည်။မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းများအတွက် ပိုမိုရှင်းလင်း၍ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖန်တီး၍ ထို လုပ်ငန်းစဉ်များကို စောင့်ကြည့် လေ့လာရန် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ခွင့်ပြုသင့်သည်။တန်းတူညီမျှသည့် ကိုယ်စားပြုမှုများရရှိစေရန် မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်မှုမျာ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သင့်လျော်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆောင်ရွက်သင့် သည်။မဲရုံအဆင့်မှ မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုလုံးအဆင့်အထိ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကို တတ်နိုင်တမျှ လျင်လျင်မြန်မြန် ထုတ်ပြန်ပေး သင့်ပြီး ပြည်သူများ အလွယ်တကူ သိရှိလေ့လာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ပုံစံဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ သင့်ပါသည်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လိုအပ်သော လမ်းညွှန်ချက်များ ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများထံ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အသိပေးထုတ်ပြန်သင့်ပါသည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများအနေဖြင့်လည်း မဲဆန္ဒရှင်များ၏ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန် အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို အသေအချာလိုက်နာပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။နိုင်ငံရေးပါတီများပြည်သူများအားလုံးပိုမိုပါဝင်ရေးနှင့် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်ရသည့်ရွေးကောက်ပွဲများကို အားပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် …ရွေးကောက်ပွဲအကြိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မဟာဗျူဟာများကဲ့သို့သော ရွေး ကောက်ပွဲစက်ဝန်း၏ အဆင့်တိုင်းတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမိုရရှိနိုင်ရေးနှင့် သိနားလည်မှုကိုအခြေခံသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များပိုမိုချမှတ်နိုင်ရေးတို့ အတွက် မဲဆန္ဒရှင်များထံသို့ရောက်ရှိစေိရန် ပိုမိုထိရောက်သည့် ဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ဖော်ဆောင်သင့်သည်။အိုင်တီနည်းပညာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတကလျက်ရှိကာ ယင်းကို အခြားနိုင်ငံများ၌ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိကြသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်များအသီးသီး သို့ ရောက်ရှိစေမည့် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အိုင်တီနည်းပညာကို အသုံးပြုသင့်သည်။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကျင့်ဝတ်များကို ထိန်းသိမ်းကာ၊ အနာဂတ်ကာလ၌ အငြင်းပွားမှုများကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ရန် ပိုမိုထိ ရောက်သည့် ကော်မတီများ ကို ဖော်ဆောင်သင့်သည်။အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဘက်မလိုက်သည့်ကြားနေအဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့ အစည်းသည် …ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ကြားနေခြင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် လွှတ်တော်တို့နှင့် ထိတွေ့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုကို ဖန်တီးသင့်သည်။မီဒီယာပြည်သူလူထု၏ သိရှိနိုးကြားမှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်မှုတို့ကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် မီဒီယာသည် …၎င်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲသတင်းရေးသားမှု၌ ကြားနေခြင်းနှင့် ဘက်မလိုက်ခြင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းသင့်သည်။မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနေ့အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနှင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ပါတီအသီးသီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုပါ သတင်းရေးသားတင်ပြသင့်ပါသည်။မဲဆန္ဒရှင်များ၏ သိနားလည်မှုနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မဲဆန္ဒရှင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပညာပေးအစီအစဉ်များ ကို ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကာလအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးသားတင်ပြသင့်ပါသည်။မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးအစီအစဉ်များကို ပုံနှိပ်မီဒီယာများ၊ အစိုးရရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင်မက ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိFM ရေဒီယိုလိုင်း များတွင် ထုတ်လွှင့်ပေးသင့်ပါသည်။နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုကောင်းမွန် သောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ခံအားပေးရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသည် …အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့အတွက်တိကျသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအကူအညီများကို ပေးသင့်သည်။ သို့မှသာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသည် သင့်လျော်သည့်အစီအစဉ်များကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် တွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် လို အပ်သည့်အဆင့်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဥပဒေရေးရာမူဘောင်နှင့်မဲဆန္ဒရှင်စာရင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့သော ရွေးကောက်ပွဲပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့်အတူ ို ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ သို့မှသာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အနာဂတ် ကာလ၌ ယင်း၏လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်လာအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် လွတ်လပ်သည့်အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထောက်ခံ အားပေးပြီး မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်းနှင့် နောင်တွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲများမတိုင်ခင်တွင် အခြားသောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများ မှတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်သင့်သည်။

အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်