စစ်တမ်းကောက်ယူသည့်နည်းစနစ်

PACE အဖွဲ့မှ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ သဘောထားအမြင်များကိုထင်ဟပ်စေရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များအားလုံးရှိ အသက် ၁၈နှစ် နှင့် ၁၈နှစ် ပြည့်ပြီး နိုင်ငံသားများကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ကာ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကို နှစ်စဉ် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စာရင်းအင်းနည်းအရ ကျပန်းနည်းဖြင့် ရွေးချယ်သည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါသည်။

အဆင့် ၁။ မြို့နယ်အလိုက် အလွှာခွဲခြင်း

စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ခုနှစ်အလိုက် လူဦးရေခန့်မှန်းချက် (ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန)အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီရှိ လူဦးရေအချိုးအစားကိုတွက်ချက်သတ်မှတ်ပြီး အဆိုပါမြို့နယ်များတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူမည့် နေရာများကို အချိုး  အစားတူညီအောင် နေရာချထားပါသည်။

အဆင့် ၂။ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသအလိုက် အလွှာခွဲခြားခြင်း

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် လူဦးရေအချက်အလက်ကို အသုံးပြုပြီး မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်လူဦးရေ အချိုးအစားကို တွက်ချက်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် လူဦးရေအချိုးအစားအလိုက် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်အကြား စစ်တမ်းကောက်ယူမည့် နေရာများကို အချိုးအစားတူညီအောင် နေရာချထားပါသည်။

အဆင့် ၃။ ကျေးရွာများနှင့် ရပ်ကွက်များကို နမူနာရွေးထုတ်ခြင်း

မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများနှင့် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသများအတွက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသော နေရာများကို အခြေခံ၍ ကျပန်းနမူနာ ရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာများကို ရွေးချယ်ပါသည်။ နမူနာရွေးထုတ်ရန်ဘောင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (MIMU) မှစုစည်းပြုစုထားသည့် မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီရှိ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာများ စာရင်းကို အသုံးပြုပါသည်။

အဆင့် ၄။ အိမ်ထောင်စုများကို ကျပန်းရွေးချယ်ခြင်း

သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်ထားသည့် စစ်တမ်းကောက်ယူသူများသည် စတင်ရမည့်နေရာအဖြစ် ကျပန်းသတ်မှတ်ထားသောနေရာမှစ၍ ကျပန်းလမ်းလျှောက်ကာ နမူနာရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့ ရွေးချယ်ထားရာ အိမ်ထောင်စုများရှိသည့်နေရာများ ဆီသို့ ထွက်ခွာပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများသည် ကျေးလက်ဒေသ (ကျေးရွာ)တွင် ၁၀အိမ်မြောက် နေအိမ်တိုင်းနှင့် မြို့ပြဒေသများ (ရပ်ကွက်)တွင်မူ ၂၀အိမ်မြောက် နေအိမ်တိုင်းကိုရွေးချယ်ပါသည်။

အဆင့် ၅။ ဖြေကြားမည့်သူကို ကျပန်းရွေးချယ်ခြင်း

အိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးသည့်အခါ PACE အဖွဲ့၏ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများသည် အဆိုပါ အိမ်ထောင်စုထဲမှ (အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတစ်လှည့်စီ) မြန်မာနိုင်ငံသား အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူ အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးကို ကျပန်းရွေးချယ်ပါသည်။ စစ်တမ်း ဖြေဆိုသူများကို “မဲနှိုက်သည့်စနစ်” ကိုအသုံးပြုပြီး ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းအားဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူသူတစ်ဦးချင်းစီကို ကျေးရွာ/ရပ်ကွက် နေရာတစ်ခုချင်းစီတွင် ဖြေဆိုသူ ၆ ဦး သို့မဟုတ် ၁၀ ဦး သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်သောအရေအတွက်ကို မေးမြန်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်စုနှင့် ဖြေကြားမည့်သူကို ကျပန်းရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းကို အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အဆင့် ၆။ ရရှိလာသောအချက်အလက်များကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာဆန်းစစ်ခြင်း

စုဆောင်းရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ လူဦးရေပျံ့နှံ့မှုကို ထင်ဟပ်နိုင်ရန် အချက်အလက်မကောက်ခံနိုင် ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ မြို့ပြ/ကျေးလက်နေရာများကို ပြန်လည်ထိန်းညှိ တွက်ချက်ထားပါသည်။ ရလဒ်များကို တင်ပြရာ တွင် ဒသမကိန်းများကို အနီးစပ်ဆုံးရယူမှုကြောင့် ကွာခြားမှုရှိနိုင်သော်လည်း ယင်းကွာခြားမှုမှာ ၁% ထက်များခြင်းမရှိပါ။