၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ကနဦးအစီရင်ခံစာ

နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒနယ် ၁၃ ခုအနက် ၁၂ ခုတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် PACE နှင့် ဖန်တီးအိမ်အဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၅၇၉ ဦးကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများအရ ယေဘုယျအားဖြင့် ကြီးမားသော ထူးခြားဖြစ်ရပ်များမတွေ့ရဘဲ မဲပေးခြင်းဖြစ်စဉ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုကြီးကြီးမား မတွေ့ရသည့်အပြင် တိကျခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွန် များ မရှိသည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဓိကအားဖြင့် မဲရုံအခင်းအကျင်း တွင် မသန်စွမ်းမဲဆန္ဒရှင်များအတွက် အလွယ်တကူ လာရောက်မဲပေးရန်ခက်ခဲနေခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပတ်သက်၍ မဲရုံမှုးများ၏ သိရှိမှုအားနည်းခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေသေးခြင်းနှင့် မဲပေးခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မဲရုံတာဝန်ရှိသူများက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာမှုအားနည်းခြင်းတို့ကို တွေ့ရပါသည်။ မဲရုံတာဝန်ရှိသူများအား ပိုမိုထိရောက်သော သင်တန်းများ ပေးခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါအားနည်းချက်အချို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်